Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pressupost Municipal

 

El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de l’ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió públic, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar durant l’exercici corresponent.

Pressupostos municipals:

Pressupost 2020

Pressupost 2021

Pressupost 2022

Pressupost 2023

Pressupost 2024

Pressupost municipal de 2019

El pressupost per a l’exercici 2019 va ser aprovat pel ple en data 29 de novembre de 2018 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  24.600,00 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  500,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  1.750,00 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  100.081,00 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  50,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  99.597,07 €
 TOTAL   226.578,07 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  23.549,44 €
 CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis  68.883,20 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  85,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  24.583,00 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  109.477,43
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  —
 TOTAL   226.578,07 €

Pressupost municipal de 2018

El pressupost per a l’exercici 2018 va ser aprovat pel ple en data 23 de novembre de 2017 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  33.217,82 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  500,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  2.100,00 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  105.001,60 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  200,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  119.337,70 €
 TOTAL  260.357,12 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  23.549,44 €
 CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis  81.256,44 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  50,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  29.612,00 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  —
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  125.889,24 €
 TOTAL  260.357,12 €

Pressupost municipal de 2017

El pressupost per a l’exercici 2017 va ser aprovat pel ple en data 17 de desembre de 2016 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  19.400,00 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  500,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  2.100,00 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  112.710,47 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  200,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  14.949,77 €
 TOTAL  149.860,24 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  23.550,00 €
 CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis  65.923,24 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  50,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  25.512,00 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  18.825,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  16.000,00 €
 TOTAL  149.860,24 €

Pressupost municipal de 2016

El pressupost per a l’exercici 2016 va ser aprovat pel ple en data 09 de novembre de 2015 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  26.400,00 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  300,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  2.700,00 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  108.568,89 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  3.500,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  0,00 €
 TOTAL  141.468,89 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  23.400,00 €
 CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis  67.075,10 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  50,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  15.943,79 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  0,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  35.000,00 €
 TOTAL  141.468,89 €

Pressupost municipal de 2015

El pressupost per a l’exercici 2015 va ser aprovat pel ple en data 28 d’octubre de 2014 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  24.400,00 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  3.000,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  1.700,00 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  108.772,91 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  3.500,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  0,00 €
 TOTAL  141.372,91 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  20.200,00 €
 CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis  57.775,10 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  50,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  16.643,79 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  0,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  46.704,02 €
 TOTAL  141.372,91 €

Pressupost municipal de 2014

El pressupost per a l’exercici 2014 va ser aprovat pel ple en data 30 d’octubre de 2012 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  22.600,00 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  3.000,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  3.300,00 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  92.550,00 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  4.000,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  92.000,00 €
 TOTAL  217.450,00 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  21.200,00 €
 CAPÍTOL II – Despeses en béns corrents i serveis  65.850,00 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  1.300,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  18.047,00 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  111.053,00 €
 TOTAL  217.450,00 €

Pressupost municipal de 2013

El pressupost per a l’exercici 2013 va ser aprovat pel ple en data 30 d’octubre de 2012 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  24.100,00 €
 CAPÍTOL II – Impostos indirectes  2.000,00 €
 CAPITOL III – Taxes i altres ingressos  2.603,32 €
 CAPITOL IV – Transferències corrents  83.675,00 €
 CAPITOL V – Ingressos patrimonials  1.000,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  102.738,00 €
 TOTAL  216.116,32 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  23.200,00 €
 CAPÍTOL II – Despeses de béns corrents i serveis  49.000,00 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  500,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  17.947,00 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  125.469,32 €
TOTAL  216.116,32 €

Pressupost municipal de 2012

El pressupost per a l’exercici 2012 va ser aprovat pel ple en data 22 de novembre de 2011 per unanimitat de tots els membres del ple.

 INGRESSOS
 CAPÍTOL I – Impostos directes  24.000,00 €
 CAPITOL II – Impostos indirectes  2.000,00 €
 CAPÍTOL III – Taxes i altres ingressos  1.018,76 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  92.550,00€
 CAPÍTOL V – Ingressos patrimonials  2.000,00 €
 CAPÍTOL VII – Transferències de capital  92.000 €
TOTAL  213.568,76 €
 DESPESES
 CAPÍTOL I – Despeses de personal  24.200,00 €
 CAPÍTOL II – Despeses de béns corrents i serveis  52.700,00 €
 CAPÍTOL III – Despeses financeres  500,00 €
 CAPÍTOL IV – Transferències corrents  18.530,00 €
 CAPÍTOL VI – Inversions reals  117.638,76 €
 TOTAL  213.568,76 €

Liquidacions de Pressupost

Període mig de pagament

De conformitat amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, l’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les corporacions locals han de publicar mensual i trimestralment el període mig de pagament a proveïdors.

Ajuts Concedits

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)