Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Personal de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès

Relació de llocs de treball


Auxiliar administratiu. Grup: C2. Funcionaria.

Segons la normativa reguladora: article 168.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 18.1.c del RD 500/90, el personal que configura la Plantilla de la Corporació es troba classificat de la següent manera:

 

Plantilla Orgànica

 

Personal funcionari

La plaça de secretaria intervenció d’habilitació estatal de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès està agrupada amb els Ajuntaments de Llobera i Pinós. De forma provisional, fins que no es resolgui la citada desagrupació, els serveis de secretaria intervenció d’habilitació estatal de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès els està portant a terme el Servei d’Assistència Tècnica als ajuntaments del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Personal laboral

Núm. de llocs: 1

Denominació del lloc de treball: auxiliar administratiu/iva

Grup: C2

 

Relació de llocs de treball

 

Auxiliar administratiu. Grup: C2. Contracte indefinit jornada parcial.