Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple Municipal

El ple municipal

El ple és l’òrgan col·legiat necessari per al govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. A Pinell el nombre de membres que componen el ple és de 5, en proporció al nombre d’habitants.

Les seves competències són les regulades a l’art. 22 de la 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 52.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les sessions del ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent. A Pinell, es va acordar que el ple es reunirà en sessió ordinària l’últim dimarts hàbil cada dos mesos imparells a les 9:30 h a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.

Les sessions del ple són públiques i per tant hi pot acudir qualsevol ciutadà/ana que ho desitgi. Les actes dels plens les podeu trobar en aquesta web.

Podeu consultar les actes en el següent enllaç:

Consulta les actes