Divendres passat dia 13, l’ajuntament va organitzar una reunió amb els veïns i veïnes del municipi que estiguessin interessats en sol•licitar els ajuts que enguany convoca l’ajuntament per a la instal•lació de sistemes d’energia solar tèrmica per produir aigua calenta, i per a adquirir motobombes destinades a l’extinció d’incendis.

 

A la reunió hi varen assistir una vintena de veïns i veïnes del municipi, i es va parlar del funcionament de la tramitació dels ajuts, dels terminis per demanar-los i fer les actuacions, de la documentació que cal adjuntar amb la sol•licitud, dels requisits tècnics de les instal•lacions i de la documentació que cal presentar per justificar les subvencions rebudes, entre altres. Així mateix, es va respondre als dubtes que plantejaven les persones presents a la reunió, interessades en acollir-se als esmentats ajuts.

 

En relació a les llicències d’obres que cal sol•licitar per instal•lar les plaques solars, es va informar que el ple de l’ajuntament atorgaria bonificacions de fins al 95% de la quota de l’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO) que correspondria pagar, ja que la ordenança reguladora d’aquest tribut preveu la concessió d’aquests tipus de bonificacions per aquelles actuacions que siguin declarades d’interès especial o utilitat municipal.

 

També es va incidir en la impossibilitat d’augmentar la consignació pressupostària que el pressupost de 2015 preveu per la concessió d’aquests ajuts, per la qual cosa les sol•licituds es concediran seguint l’ordre cronològic d’entrada de les sol•licituds al registre general de l’ajuntament. No obstant, l’alcalde va informar que en cas que algunes peticions quedessin sense ajut per haver-se esgotat la partida econòmica, s’estudiaria la possibilitat de tornar a convocar les mateixes subvencions l’any vinent.

 

Finalment l’ajuntament va adoptar el compromís de tornar a convocar una nova reunió amb els veïns i veïnes beneficiaris dels ajuts, si així es sol•licita per part d’aquests.

 

Esperem que la reunió hagi estat profitosa i esperem poder haver resolt tots els dubtes plantejats. Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir més endavant, les oficines de l’ajuntament estan a la vostra disposició en horari d’oficina.