PRÒRROGA PER A L’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS PER LA INSTAL·LACIÓ O MILLORA D’UN SISTEMA D’APROFITAMENT D’ENERGIA SOLAR

El ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la sessió ordinària del passat 31 d’agost, va acordar prorrogar el termini d’execució i justificació dels ajuts concedits per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar en habitatges ubicats al TM de Pinell, fins al dia 15 de desembre de 2015.

Aquesta ampliació del termini, que segons les bases finalitzava el proper 31 d’octubre, permetrà comptar amb un mes i mig més per a fer les obres i justificar documentalment les subvencions.

D’acord amb les bases que es van aprovar i tal com es va informar als veïns i veïnes interessats, per justificar degudament els ajuts caldrà aportar la factura original, fotografies de la instal·lació realitzada i un certificat expedit pel tècnic instal·lador, on consti que la instal·lació compleix totes les condicions que estableix la legislació vigent per aquests tipus d’instal·lacions. La secretaria de l’ajuntament facilitarà un model d’imprès justificatiu que es podrà descarregar en aquesta mateixa web o bé recollir en paper a les dependències de l’ajuntament. Per presentar-lo, caldrà signar l’imprès i registrar-lo a les oficines municipals en l’horari d’atenció al públic, fins al dia 15 de desembre de 2015.