L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme els treballs de millora del camí i dels guals transversals al camí de Sallent, i arranjament de la corba a la carretera de Miravé.

En el camí de Sallent s’ha formigonat 400m lineals per 3,5 m d’amplada, amb un gruix de 15 cm, amb guals transversals, i també s’ha sanejat les cunetes i els desaigües.

En el camí de Miravé s’ha executat el perfilament d’una corba que era molt tancada, els treballs han consistit en el desbrossament, pavimentació d’un metre més d’amplada per 35 m de llargada, fet que ha afavorit la disminució de perillositat de la corba. També s’ha pintat ratlles de senyalització horitzontal en el transcurs de la carretera a Miravé.

El cost total d’aquestes actuacions ha estat de 32.000 €, finançat amb un ajut de  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agència Rural, mitjançant els ajuts a la Gestió Forestal Sostenible de l’any 2020 de 25.000€ i amb fons propis de l’ajuntament.