Obra de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona (Primera fase)

Durant els mesos de juliol i agost, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme l’obra de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona (Primera fase). La inversió en aquesta obra ha ascendit a 111.660 € i compta amb el finançament aportat per l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012.

Les obres que s’han dut a terme, han permès condicionar i pavimentar un tram de 1.270 metres d’un dels camins rurals del nucli de Madrona, que uneix el camí de la parròquia de Madrona amb el camí de la Serra de les Cases, passant prop de la masia Caballol. El tram objecte d’actuació en aquesta primera fase ha estat el tram del camí més proper a la parròquia, des de la cruïlla a la zona de la riera de Madrona, avançant en direcció cap a la citada masia.

Les actuacions realitzades han consistit en la neteja dels vorals del camí original, el repàs i piconatge de l’esplanada natural, la millora del drenatge amb la construcció de diverses obres de drenatge transversal i el revestiment amb formigó de 679 m de cuneta transitable. S’ha millorat el ferm del camí, amb estesa i compactació de grava i la pavimentació amb aglomerat asfàltic, amb una plataforma final de 4 metres d’amplada mitjana. Finalment s’han dut a terme els treballs de senyalització.

En definitiva, l’objectiu d’aquesta actuació és el d’ordenar el territori per tal de garantir uns accessos adequats que permetin facilitar el desenvolupament territorial del municipi.