CONDICIONAMENT DE CAMINS FORESTALS DEL MUNICIPI

Enguany hem executat el Projecte d’actuacions al camí de Sallent per millora de l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (Fase 2), en el tram conegut com a rampa de Coll-de-Frares. Aquesta actuació ha tingut un cost total de 28.375,18 €

Els treballs han consistit en la pavimentació amb formigó d’un tram de camí forestal d’uns 800 m lineals, amb problemes d’erosió a causa del pendent i zones de roca superficial, amb formació de guals per facilitar el desguàs superficial de les aigües pluvials.

El nostre municipi està considerat un municipi amb un alt risc d’incendi forestal, i degut a aquest fet, ens hem pogut acollir a la línia d’ajuts per la Gestió Forestal Sostenible del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.