Segueix el següent enllaç per accedir a la verificació de documents electrònics:

https://serveiselectronics.pinelldesolsones.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Seu/VerificacioDocumentsElectronics.aspx