Retribucions càrrecs electes i grups municipals

 

El ple celebrat el dia 17 de juny de 2015 va acordar per unanimitat les següents retribucions als càrrecs electes:

 

Alcalde

Benjamí Puig i Riu, retribució anual bruta de 6.199,38 € distribuïda en dotze pagaments mensuals amb una dedicació del 50% de la jornada laboral.

L’import d’aquesta retribució ha estat subvencionat anualment per les convocatòries del Departament de Governació i Relacions Institucionals d’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

Regidors/regidores

Els/les regidors/es no perceben cap pagament en concepte de retribució per jornada laboral. No obstant, es va acordar per unanimitat que cada membre del ple percebi una indemnització és de 30 € per cada assistència a una sessió plenària.

Així mateix, es va determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 0,25 € per quilòmetre (dels quals 0,19 € no estan subjectes a retenció i 0,04 € estan subjectes al 15% de retenció de IRPF o el percentatge que legalment pertoqui en cada moment).

 

Acta de 17.06.2015 (.pdf)

Anunci del BOP de retribucions de càrrecs electes (.pdf)

 

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)