Projectes i memòries

 

Memòria de rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç de Pinell (2016) (.zip)