El ple municipal

El ple és l’òrgan col·legiat necessari per al govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. A Pinell el nombre de membres que componen el ple és de 5, en proporció al nombre d’habitants.

Les seves competències són les regulades a l’art. 22 de la 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 52.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les sessions del ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent. A Pinell, es va acordar que el ple es reunirà en sessió ordinària l’últim dijous dels mesos imparells (gener, març, maig, juliol,setembre i novembre) a les 19:30 h.

Les sessions del ple són públiques i per tant hi pot acudir qualsevol ciutadà/ana que ho desitgi. Les actes dels plens les podeu trobar en aquesta web.

Podeu consultar les actes en el següent enllaç:

Consulta les actes