El ple municipal

El ple és l’òrgan col·legiat necessari per al govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per tots els regidors. A Pinell el nombre de membres que componen el ple és de 5, en proporció al nombre d’habitants.

Les seves competències són les regulades a l’art. 22 de la 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 52.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les sessions del ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent. A Pinell, es va acordar que el ple es reunirà en sessió ordinària l’últim dijous dels mesos imparells (gener, març, maig, juliol,setembre i novembre) a les 19:30 h.

Les sessions del ple són públiques i per tant hi pot acudir qualsevol ciutadà/ana que ho desitgi. Les actes dels plens les podeu trobar en aquesta web.

Aquesta és la relació d’actes dels plens que s’han realitzat al llarg d’aquesta legislatura:

Actes de l’any 2011

Actes de l’any 2012

Actes de l’any 2013

Actes de l’any 2014

Actes de l’any 2015

Actes de l’any 2016

Actes de l’any 2017

Actes de l’any 2018

Actes de l’any 2019

Actes de l’any 2020