Decret d’alcaldia núm. 01/20 de data 13 de gener de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 02/20, de data 13 de gener de 2020, d’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Lleida, per tal de finançar l’adquisició de gestor d’expedients.

Decret d’alcaldia núm. 03/20, de data 13 de gener de 2020, d’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Lleida, per tal de finançar l’adquisició d’equipament informàtic.

Decret d’alcaldia núm. 04/20, de data 13 de gener de 2020, d’acceptació d’una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full informatiu de Pinell 2019”.

Decret d’alcaldia núm. 05/20 de data 30 de gener de 2020, d’acceptació de la justificació de l’ajut econòmic per la celebració de la Festa Major de Madrona.

Decret d’alcaldia núm. 06/20 de data 30 de gener de 2020, d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per al condicionament de camins per a la prevenció d’incendis forestals.

Decret d’alcaldia núm. 07/20 de data 30 de gener de 2020, de concessió d’una col·laboració econòmica al Consell Comarcal del Solsonès per les despeses de la 68a edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona.

Decret d’alcaldia núm. 08/20 de data 30 de gener de 2020, d’acceptació de la justificació de l’ajut de l’any 2019 a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès..

Decret d’alcaldia núm. 09/20 de data 30 de gener de 2020, d’atorgament d’un ajut econòmic a Cofestas per l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2020.

Decret d’alcaldia núm. 10/20 de data 30 de gener de 2020, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Naturgy Iberia SA.

Decret d’alcaldia núm. 11/20 de data 3 de febrer de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 12/20 de data 7 de febrer de 2020, d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Lleida per fer front a part de les despeses d’adquisició d’un gestor d’expedients.

Decret d’alcaldia núm. 13/20 de data 7 de febrer de 2020, d’acceptació de la subvenció atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la rehabilitació de la planta primera de l’“Ajuntament vell” per a sala d’audiovisuals.

Decret d’alcaldia núm. 14/20 de data 13 de febrer de 2020, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Iberdrola SAU.

Decret d’alcaldia núm. 15/20 de data 13 de febrer de 2020, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2020.

Decret d’alcaldia núm. 16/20, de data 14 de febrer de 2020, de concessió de llicència d’obres pel trasllat i ampliació de l’explotació porcina d’engreix i enderroc de naus ramaderes actuals a la finca Sangrà, TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 17/20, de data 14 de febrer de 2020, de concessió de llicència d’obres per la instal·lació de generació elèctrica fotovoltaica per autoconsum elèctric a la finca El Soler del TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 18/20, de data 14 de febrer de 2020, d’inici d’expedient de contractació de les obres incloses al projecte d’obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 19/20 de data 14 de febrer de 2020, d’inici d’expedient de contractació de les obres incloses al projecte d’obres de condicionament i pavimentació de l’accés al nucli de Miravé per Vendrell (1A FASE), TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 20/20 de data 19 de febrer de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 21/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Edistribución Enectrica Redes Digitales SLU.

Decret d’alcaldia núm. 22/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Endesa Energia SAU.

Decret d’alcaldia núm. 23/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsol de les vies públiques municipals, a l’empresa Endesa XXI Comercialitzadora de referencia SLU.

Decret d’alcaldia núm. 24/20 de data 28 de febrer de 2020, d’atorgament d’un ajut econòmic a l’Escola de Sant Climenç, per fer front a part del cost de la sortida dels alumnes i famílies de l’escola a Barcelona.

Decret d’alcaldia núm. 25/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, per la Fira de Sant Isidre, període 2020 -2024.

Decret d’alcaldia núm. 26/20 de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2019.

Decret d’alcaldia núm. 27/20 de data 2 de març de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 28/20 de data 3 de març de 2020, de concessió de llicència d’obres per portar a terme la connexió del desaigüe de la pallera de Cal Ribera al clavegueram general de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 29/20 de data 6 de març de 2020, de nomenament del regidor Joan Codina Vila, com a representant de l’ajuntament a la Comissió SAI.

Decret d’alcaldia núm. 30/20 de data 13 de març de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 31/20 de data 13 de març de 2020, d’aprovació de mesures de prevenció contra la Covid-19.

Decret d’alcaldia núm. 32/20 de data 13 de març de 2020, d’aprovació de la suspensió de tràmits conseqüència de la Covid-19.

Decret d’alcaldia núm. 33/20 de data 24 de març de 2020, d’aprovació del manifest de suport i adhesió de l’ajuntament al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.

Decret d’alcaldia núm. 34/20 de data 30 de març de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 35/20 de data 9 d’abril de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 36/20 de data 22 d’abril de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 37/20 de data 29 d’abril de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 38/20 de data 5 de maig de 2020, d’adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació de l’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració.

Decret d’alcaldia núm. 39/20 de data 5 de maig de 2020, de concessió de llicència d’obres per portar a terme la reforma de la piscina de la Casa Xarpell.

Decret d’alcaldia núm. 40/20 de data 7 de maig de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 41/20 de data 11 de maig de 2020, d’aprovació de la nova liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’obra d’instal·lació de generació elèctrica fotovoltaica per autoconsum elèctric a la finca El Soler al TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 42/20 de data 15 de maig de 2020, de concessió de llicència d’obres per portar a terme la construcció de femer a l’explotació amb MO 5450 CV, situada al polígon 1, parcel·la 163, al TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 43/20 de data 18 de maig de 2020, de desestimació de llicència urbanística per a l’increment de volum de cobert agrícola a la finca Montroig.

Decret d’alcaldia núm. 44/20 de data 18 de maig de 2020, d’inici de l’expedient de baixa d’ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda del Senyor amb NIF 4XX9XX29.

Decret d’alcaldia núm. 45/20 de data 18 de maig de 2020, d’inici de l’expedient de baixa d’ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda del senyor amb NIF

Decret d’alcaldia núm. 46/20 de data 20 de maig de 2020, de concessió de pròrroga de sis mesos per a l’inici de les obres consistents en l’ampliació d’explotació porcina d’engreix existent a la finca Rossells, al terme municipal de Pinell de Solsonès

Decret d’alcaldia núm. 47/20 de data 20 de maig de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 48/20 de data 25 de maig de 2020, d’acceptació de la subvenció de la Diputació de Lleida, pel Pla especial de cooperació municipal.

Decret d’alcaldia núm. 49/20 de data 25 de maig de 2020, d’acceptació de la subvenció de la Diputació de Lleida, en l’àmbit de salut.

Decret d’alcaldia núm. 50/20 de data 27 de maig de 2020, de concessió de llicència d’obres al Sr. Joan Sarri Armengol per portar a terme les obres de reconstrucció de muret, al camí de la font al nucli de Sant Climenç.

Decret d’alcaldia núm. 51/20 de data 28 de maig de 2020, de concessió de llicència d’obres a Ramaderia i Cogeneració Llorens S.L. per a les obres d’instal·lació de generació elèctrica no connectada.

Decret d’alcaldia núm. 52/20 de data 29 de maig de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 53/20 de data 4 de juny de 2020, de concessió de llicència d’obres a Casa Xarpell S.L. per a una instal·lació de generació elèctrica connectada a xarxa de BT de 80 mòduls fotovoltaics.

Decret d’alcaldia núm. 54/20 de data 8 de juny de 2020, d’adjudicació a Casa Xarpell S.L. del contracte menor de les obres de neteja de vegetació ruderal per a la conservació del patrimoni natural.

Decret d’alcaldia núm. 55/20 de data 8 de juny de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 56/20 de data 10 de juny de 2020, d’acceptació de retorn de l’ajut de 350 € de la Fira de Sant Isidre.

Decret d’alcaldia núm. 57/20 de data 16 de juny de 2020, d’assabentat de l’inici d’activitat ramadera porcina d’engreix de José Luís Reboiro Serra.

Decret d’alcaldia núm. 58/20, de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de la liquidació a Electra del Cardener S.A.

Decret d’alcaldia núm. 59/20, de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de la liquidació a Cardener Distribució Elèctrica SLU.

Decret d’alcaldia núm. 60/20, de data 19 de juny de 2020, de concessió de la llicència d’obres a Jaume Llorens Patau.

Decret d’alcaldia núm. 61/20 de data 29 de juny de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 62/20 de data 6 de juliol de 2020, d’aprovació de conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per l’execució de la campanya “Fem impensables les violències masclistes”.

Decret d’alcaldia núm. 63/20 de data 6 de juliol de 2020, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 64/20 de data 7 de juliol de 2020, d’assabentat de la comunicació de l’inici d’activitat del celler a Tonicoll.

Decret d’alcaldia núm. 65/20 de data 9 de juliol de 2020, de sol·licitud d’ajut al Departament de Cultura per intervencions arqueològiques al camp dels Moros de la Codina.

Decret d’alcaldia núm. 66/20 de data 10 de juliol de 2020, d’acceptació de subvenció de la Diputació de Lleida en matèria d’arranjaments de camins.

Decret d’alcaldia núm. 67/20 de data 15 de juliol de 2020, d’acceptació de la subvenció pel Pla Econòmic per a ens locals en l’ambit de Cultura de l’IEI.

Decret d’alcaldia núm. 68/20 de data 15 de juliol de 2020, d’aprovació de canvi de data de ple ordinari pel 21 de juliol.