Decret d’alcaldia núm. 1/19 de data 4 de gener de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 2/19 de data 11 de gener de 2019, d’acceptació de la justificació de l’ajut de la Festa de Sant Antoni Abat 2018, presentada COFESTAS (Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès).

Decret d’alcaldia núm. 3/19 de data 11 de gener de 2019, d’acceptació de la justificació de l’ajut per a l’excursió de fi de curs, presentada per l’Escola de Sant Climenç.

Decret d’alcaldia núm. 4/19, de data 14 de gener de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 5/19, de data 17 de gener de 2019, d’atorgament de llicència urbanística municipal d’obres d’instal·lació de tanca per a l’explotació ramadera equina i bovina en règim extensiu, de la finca El Torrent.

Decret d’alcaldia núm. 6/19, de data 17 de gener de 2019, de donar-se per assabentat de la comunicació de la nova explotació extensiva equina i bovina a la finca El Torrent.

Decret d’alcaldia núm. 7/19, de data 17 de gener de 2019, d’acceptació de la justificació de l’ajut  per l’organització de la Festa Major de Madrona, realitzada per Josep Rosells Capdevila.

Decret d’alcaldia núm. 8/19, de data 18 de gener de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponents a l’empresa Iberdrola Clientes SAU.

Decret d’alcaldia núm. 9/19, de data 24 de gener de 2019, d’autorització a la Societat de Caçadors Ribera Salada, a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2018-2019 (els dijous, dissabtes i festius) o bé en batudes excepcionals degudament autoritzades per l’òrgan  competent durant la temporada 2018-2019, així com a procedir a la seva correcta senyalització i tancament pel temps que duri la batuda autoritzada.

Decret d’alcaldia núm. 10/19,  de data 28 de gener de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 11/19 de data 8 de febrer de 2019, d’aprovació del Conveni del Pla d’Ocupació.

Decret d’alcaldia núm. 12/19 de data 8 de febrer de 2019, d’inici d’expedient de contractació per a l’elaboració de les memòries valorades referents a les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins.

Decret d’alcaldia núm. 13/19 de data 8 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 14/19 de data 11 de febrer de 2019, aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Naturgy Iberia SA.

Decret d’alcaldia núm. 15/19 de data 14 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 16/19 de data 15 de febrer de 2019, d’aprovació de l’expedient per a la contractació menor per a la redacció de les memòries valorades que fan referència a les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi, i adjudicació de l’actuació a favor de l’empresa Enginyeria i Integració Ambiental SLP.

Decret d’alcaldia núm. 17/19 de data 25 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Distribución Eléctrica SL.

Decret d’alcaldia núm. 18/19 de data 25 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia XXI.

Decret d’alcaldia núm. 19/19 de data 26 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia SAU.

Decret d’alcaldia núm. 20/19 de data 27 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 21/19 de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2018.

Decret d’alcaldia núm. 22/19 de data 7 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 23/19 de data 20 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 24/19, de data 20 de març de 2019, d’Acceptar la justificació presentada pel Sr. Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de Sant Climenç que participa a la lliga comarcal de botifarra.

Decret d’alcaldia núm. 25/19, de data 20 de març de 2019, d’atorgament de llicència urbanística municipal d’obres incloses en el projecte de rehabilitació de la coberta de la casa Puit de Miravé, del TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 26/19 de data 27 de març de 2019, Sol·licitud d’alta al servei e-FACT al Consorci AOC.

Decret d’alcaldia núm. 27/19 de data 29 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 28/19 de data 9 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 29/19 de data 12 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 30/19 de data 23 d’abril de 2019, de sol·licitud de dos ajuts directes a la Diputació de Lleida, pel finançament del cost d’adquisició del gestor d’expedients i pel finançament del cost d’adquisició del sistema informàtic per poder treballar amb l’esmentat gestor d’expedients.

Decret d’alcaldia núm. 31/19 de data 24 d’abril de 2019, d’atorgament de la llicència urbanística municipal d’obres incloses en el Projecte de reforma de l’explotació porcina per millora de compliment de legislació, a la finca Hostal del Geli, el promotor del qual és el Sr. Jordi Coletas Rial.

Decret d’alcaldia núm. 32/19 de data 26 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 33/19 de data 29 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 34/19 de data 6 de maig de 2019, d’atorgament d’un ajut econòmic a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo, com a membre de l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per finançar les despeses d’organització d’actes festius i culturals al municipi de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 35/19 de data 6 de maig de 2019, de donar-se per assabentat de l’inici d’activitat ramadera de 150 places de vedells d’engreix que s’incorpora a la MO 5450 BJ que constava com a explotació ovina d’autoconsum, el promotor del qual és el Sr. Ramon Torra Bernaus.

Decret d’alcaldia núm. 36/19 de data 13 de maig de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 37/19 de data 13 de maig de 2019, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2019.

Decret d’alcaldia núm. 38/19 de data 14 de maig de 2019, d’atorgament de llicència urbanística municipal d’obres incloses en el Projecte d’ampliació d’explotació porcina d’engreix existent a la finca Rossells, el promotor del qual és el Sr. Francesc Torra Jounou.

Decret d’alcaldia núm. 39/19, de data 14 de maig de 2019, d’ inici d’expedient de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals i sol·licitud d’ofertes econòmiques.

Decret d’alcaldia núm. 40/19, de data 20 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 41/19, de data 23 de maig de 2019, d’atorgament de llicència de segregació a la finca El Terme a Pinell de Solsonès, el promotor del qual és el Sr. José Luis Reboiro Serra.

Decret d’alcaldia núm. 42/19, de data 23 de maig de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’empresa Electra del Cardener Energia SA.

Decret d’alcaldia núm. 43/19, de data 23 de maig de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’empresa Cardener Distribució Elèctrica.

Decret d’alcaldia núm. 44/19 de data 31 de maig de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 45/19 de data 5 de juny de 2019, d’inici expedient de baixa del padró per inscripció indeguda.

Decret d’alcaldia núm. 46/19 de data 7 de juny de 2019, de suspensió de les obres de la finca El Terme.

Decret d’alcaldia núm. 47/19 de data 7 de juny de 2019, de personació al jutjat en relació amb el recurs contenciós administratiu del procediment ordinari núm. 233/2019 B.

Decret d’alcaldia núm. 48/19 de data 11 de juny de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 49/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2019.

Decret d’alcaldia núm. 50/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de finançar part de l’execució de les obres incloses en la Memòria valorada de la rehabilitació de l’església de Sant Pere de Miraver.

Decret d’alcaldia núm. 51/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar part de l’execució de les obres incloses en el Projecte de la II Fase de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament Vell.

Decret d’alcaldia núm. 52/19 de data 19 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per l’adquisició d’un servidor, dos sais, un switch i un software de gestió.

Decret d’alcaldia núm. 53/19 de data 28 de juny de 2019, de nomenament del regidor Sr. Jaume Llorens Patau com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 54/19, de data 28 de juny de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 55/19 de data 28 de juny de 2019, de sol·licitud d’un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible, per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal 2019.

Decret d’alcaldia núm. 56/19 de data 28 de juny de 2019, de sol·licitud d’ajut al Consell Comarcal del Solsonès per tal de finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2019.

Decret d’alcaldia núm. 57/19, de data 28 de juny de 2019, d’aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, per al condicionament de camins per a la prevenció d’incendis forestals” de juny de 2019 i procedir a la seva signatura.

Decret d’alcaldia núm. 58/19, de data 28 de juny de 2019, d’inici d’expedient de contractació dels treballs inclosos en el Projecte simplificat de les actuacions al camí de Sallent per millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (2018)- Gestió Forestal Sostenible, i sol·licitar una oferta econòmica a tres empreses.

Decret d’alcaldia núm. 59/19, de data 3 de juliol de 2019, d’atorgament d’un ajut econòmic al Sr. Josep Rosells Capdevila per a fer front a les despeses de la Festa Major de Madrona.

Decret d’alcaldia núm. 60/19, de data 4 de juliol de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 61/19, de data 16 de juliol de 2019, d’aprovació del projecte d’actuació de condicionament i millora de camins d’accessos a masies amb activitat econòmica i accessos a béns d’interès nacional, al TM de Pinell de Solsonès, i sol·licitud d’un ajut per a dinamització territorial per als anys 2018-2019.

Decret d’alcaldia núm. 62/19 de data 26 de juliol de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 63/19 de data 5 de juny de 2019, de concessió d’un ajut econòmic per sufragar part de les despeses de la participació dels alumnes de Sant Climenç en les Jornades Literàries de la ZER del Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 64/19 de data 2 d’agost de 2019, d’aixecament de la suspensió de la llicència d’obres atorgada a la finca El Terme.

Decret d’alcaldia núm. 65/19 de data 2 d’agost de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 66/19 de data 7 d’agost de 2019, de concessió d’una pròrroga de la llicència d’obres per la reconstrucció de la Masia Cal Quel.

Decret d’alcaldia núm. 67/19 de data 13 d’agost de 2019, d’habilitació com a Secretaris-Interventors accidentals, els funcionaris del SAT del Consell Comarcal del Solsonès, durant el període de vacances de la secretària.

Decret d’alcaldia núm. 68/19 de data 26 d’agost de 2019, d’acceptació de la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Solsonès, per tal de finançar part de les despeses d’edició del full informatiu de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 69/19 de data 28 d’agost de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 70/19 de data 28 d’agost de 2019, de designació de l’Enginyer de camins, canals i ports, Sr. Raimon Guitart i Garcia, com a Tècnic Director de les obres i coordinador de seguretat i salut en fase d’execució del projecte anomenat “Actuacions en camins forestals (2018)-Gestió Forestal Sostenible”.

Decret d’alcaldia núm. 71/19 de data 4 de setembre de 2019, d’aprovació del document d’avaluació de riscos i mesures preventives presentat per Transports i Excavacions Josep Ribera per a l’execució de les obres en el camí de Sallent per millorar l’accés dels vehicles d’extinció d’incendis (2018) – Gestió Forestal Sostenible, al TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 72/19, de data 19 de setembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 73/19 de data 24 de setembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 74/19 de data 1 d’octubre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 75/19 de data 7 d’octubre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 76/19 de data 11 d’octubre de 2019, d’atorgament d’un ajut econòmic per la participació de l’equip de Sant Climenç a la lliga comarcal de botifarra 2019-2020.

Decret d’alcaldia núm. 77/19 de data 15 d’octubre de 2019, de donar-se per assabentat de la comunicació de l’inici d’activitat ramadera porcina d’engreix en règim intensiu a la finca Coïns.

Decret d’alcaldia núm. 78/19 de data 23 d’octubre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 79/19 de data 29 d’octubre de 2019, d’autorització a la Societat de Caçadors Ribera Salada a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2019-2020.

Decret d’alcaldia núm. 80/19 de data 31 d’octubre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 81/19 de data 5 de novembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 82/19 de data 11 de novembre de 2019, d’aprovació diverses memòries, i sol·licitud dels corresponents ajuts dins la convocatòria de PUOSC 2020-2024.

Decret d’alcaldia núm. 83/19, de data 11 de novembre de 2019, d’adhesió al Pla Estratègic del Solsonès 2019-2030.

Decret d’alcaldia núm. 84/19, de data 20 de novembre de 2019, d’aprovació de la justificació de l’ajut atorgat a l’AMPA de la ZER del Solsonès, i el posterior pagament de l’ajut.

Decret d’alcaldia núm. 85/19, de data 20 de novembre de 2019, d’inici d’expedient de baixa d’ofici en el Padró Municipal per inscripció indeguda.

Decret d’alcaldia núm. 86/19, de data 20 de novembre de 2019, de sol·licitud d’un ajut al Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els Consells Comarcals signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per dur a terme les activitats de : Dia jove del municipi, taller de manualitats i material logístic del taller de cuina.

Decret d’alcaldia núm. 87/19 de data 25 de novembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 88/19 de data 25 de novembre de 2019, de sol·licitud d’ajut directe a la Diputació de Lleida per portar a terme la II Fase de la rehabilitació de l’”Ajuntament Vell” per a sala d’audiovisuals.

Decret d’alcaldia núm. 89/19 de data 29 de novembre de 2019, d’adhesió a l’Acord Marc del servei d’assegurances de danys a edificacions i instal·lacions, de la segona pròrroga de l’acord marc de serveis d’assegurances, del servei de mediació i de les pòlisses de vida i responsabilitat civil patrimonial.

Decret d’alcaldia núm. 90/19 de data 29 de novembre de 2019, d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua AFEDAP 2020.

Decret d’alcaldia núm. 91/19 de data 9 de desembre de 2019, de concessió de llicència d’obres de millora a Cal Caelles i Cal Gonzalez.

Decret d’alcaldia núm. 92/19 de data 10 de desembre de 2019, d’atorgament de llicència de segregació de la finca Finestres del TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 93/19 de data 10 de desembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 94/19 de data 13 de desembre de 2019, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en la xarxa Transversal d’Educació.

Decret d’alcaldia núm. 95/19 de data 13 de desembre de 2019, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès pel finançament de polítiques de joventut recollit en el contracte programa exercici 2019.

Decret d’alcaldia núm. 96/19 de data 20 de desembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..

Decret d’alcaldia núm. 97/19 de data 20 de desembre de 2019, de revocació de la resolució de data 1 de juliol de 2014, deixar de rebre servei pel manteniment de la web..

Decret d’alcaldia núm. 98/19 de data 30 de desembre de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament..