Decret d’alcaldia núm. 1/19 de data 4 de gener de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 2/19 de data 11 de gener de 2019, d’acceptació de la justificació de l’ajut de la Festa de Sant Antoni Abat 2018, presentada COFESTAS (Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès).

Decret d’alcaldia núm. 3/19 de data 11 de gener de 2019, d’acceptació de la justificació de l’ajut per a l’excursió de fi de curs, presentada per l’Escola de Sant Climenç.

Decret d’alcaldia núm. 4/19, de data 14 de gener de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 5/19, de data 17 de gener de 2019, d’atorgament de llicència urbanística municipal d’obres d’instal·lació de tanca per a l’explotació ramadera equina i bovina en règim extensiu, de la finca El Torrent.

Decret d’alcaldia núm. 6/19, de data 17 de gener de 2019, de donar-se per assabentat de la comunicació de la nova explotació extensiva equina i bovina a la finca El Torrent.

Decret d’alcaldia núm. 7/19, de data 17 de gener de 2019, d’acceptació de la justificació de l’ajut  per l’organització de la Festa Major de Madrona, realitzada per Josep Rosells Capdevila.

Decret d’alcaldia núm. 8/19, de data 18 de gener de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponents a l’empresa Iberdrola Clientes SAU.

Decret d’alcaldia núm. 9/19, de data 24 de gener de 2019, d’autorització a la Societat de Caçadors Ribera Salada, a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2018-2019 (els dijous, dissabtes i festius) o bé en batudes excepcionals degudament autoritzades per l’òrgan  competent durant la temporada 2018-2019, així com a procedir a la seva correcta senyalització i tancament pel temps que duri la batuda autoritzada.

Decret d’alcaldia núm. 10/19,  de data 28 de gener de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 11/19 de data 8 de febrer de 2019, d’aprovació del Conveni del Pla d’Ocupació.

Decret d’alcaldia núm. 12/19 de data 8 de febrer de 2019, d’inici d’expedient de contractació per a l’elaboració de les memòries valorades referents a les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins.

Decret d’alcaldia núm. 13/19 de data 8 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 14/19 de data 11 de febrer de 2019, aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Naturgy Iberia SA.

Decret d’alcaldia núm. 15/19 de data 14 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 16/19 de data 15 de febrer de 2019, d’aprovació de l’expedient per a la contractació menor per a la redacció de les memòries valorades que fan referència a les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi, i adjudicació de l’actuació a favor de l’empresa Enginyeria i Integració Ambiental SLP.

Decret d’alcaldia núm. 17/19 de data 25 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Distribución Eléctrica SL.

Decret d’alcaldia núm. 18/19 de data 25 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia XXI.

Decret d’alcaldia núm. 19/19 de data 26 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia SAU.

Decret d’alcaldia núm. 20/19 de data 27 de febrer de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 21/19 de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2018.

Decret d’alcaldia núm. 22/19 de data 7 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 23/19 de data 20 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 24/19, de data 20 de març de 2019, d’Acceptar la justificació presentada pel Sr. Gaspar Serra Moncunill com a responsable de l’equip de Sant Climenç que participa a la lliga comarcal de botifarra.

Decret d’alcaldia núm. 25/19, de data 20 de març de 2019, d’atorgament de llicència urbanística municipal d’obres incloses en el projecte de rehabilitació de la coberta de la casa Puit de Miravé, del TM de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 26/19 de data 27 de març de 2019, Sol·licitud d’alta al servei e-FACT al Consorci AOC.

Decret d’alcaldia núm. 27/19 de data 29 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 28/19 de data 9 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 29/19 de data 12 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 30/19 de data 23 d’abril de 2019, de sol·licitud de dos ajuts directes a la Diputació de Lleida, pel finançament del cost d’adquisició del gestor d’expedients i pel finançament del cost d’adquisició del sistema informàtic per poder treballar amb l’esmentat gestor d’expedients.

Decret d’alcaldia núm. 31/19 de data 24 d’abril de 2019, d’atorgament de la llicència urbanística municipal d’obres incloses en el Projecte de reforma de l’explotació porcina per millora de compliment de legislació, a la finca Hostal del Geli, el promotor del qual és el Sr. Jordi Coletas Rial.

Decret d’alcaldia núm. 32/19 de data 26 d’abril de 2019, d d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 33/19 de data 29 d’abril de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 34/19 de data 6 de maig de 2019, d’atorgament d’un ajut econòmic a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo, com a membre de l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per finançar les despeses d’organització d’actes festius i culturals al municipi de Pinell de Solsonès.

Decret d’alcaldia núm. 35/19 de data 6 de maig de 2019, de donar-se per assabentat de l’inici d’activitat ramadera de 150 places de vedells d’engreix que s’incorpora a la MO 5450 BJ que constava com a explotació ovina d’autoconsum, el promotor del qual és el Sr. Ramon Torra Bernaus.

Decret d’alcaldia núm. 36/19 de data 13 de maig de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 37/19 de data 13 de maig de 2019, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2019.

Decret d’alcaldia núm. 38/19 de data 14 de maig de 2019, d’atorgament de llicència urbanística municipal d’obres incloses en el Projecte d’ampliació d’explotació porcina d’engreix existent a la finca Rossells, el promotor del qual és el Sr. Francesc Torra Jounou.

Decret d’alcaldia núm. 39/19, de data 14 de maig de 2019, d’ inici d’expedient de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals i sol·licitud d’ofertes econòmiques.

Decret d’alcaldia núm. 40/19, de data 20 de març de 2019, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 41/19, de data 23 de maig de 2019, d’atorgament de llicència de segregació a la finca El Terme a Pinell de Solsonès, el promotor del qual és el Sr. José Luis Reboiro Serra.

Decret d’alcaldia núm. 42/19, de data 23 de maig de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’empresa Electra del Cardener Energia SA.

Decret d’alcaldia núm. 43/19, de data 23 de maig de 2019, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’empresa Cardener Distribució Elèctrica.