Decrets d’alcaldia de l’any 2018

 

Decret d’alcaldia núm. 1/18, de data 8 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/18, de data 9 de gener de 2018, de donar-nos per assabentats de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell del TM de Pinell de Solsonès, el titular del qual és el Sr. Jaume Nieto Utrera.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/18, de data 16 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 4/18, de data 17 de gener de 2018, de modificació del titular de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell a favor de Casa Xarpell SL, i donar-nos per assabentats.

 

Decret d’alcaldia núm. 5/18, de data 17 de gener de 2018, d’iniciació de l’expedient de declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda en el padró municipal.

 

Decret d’alcaldia núm. 6/18, de data 23 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 7/18 de data 30 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 8/18 de data 2 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 9/18 de data 5 de febrer de 2018, d’habilitació com a secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, al senyor Candi Pujol Coromines, treballador del Consell Comarcal del Solsonès, fins a la contractació d’un nou SAT per part de l’Ajuntament.

 

Decret d’alcaldia núm. 10/18 de data 16 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Gas Natural Servicios SDG, SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 11/18 de data 11 de febrer de 2018, d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2018.

 

Decret d’alcaldia núm. 12/18 de data 16 de febrer de 2018, d’acceptació de la justificació de l’ajut per fer front a part del cost de l’excursió de fi de curs de l’Escola de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 13/18 de data 16 de febrer de 2018, de donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de la inscripció al padró municipal d’habitants de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 14/18 de data 19 de febrer de 2018, d’acceptació de la comunicació ambiental per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera de pollastres d’engreix fins a una capacitat total de fins a 55.000 places a l’explotació de Xarpell.

 

Decret d’alcaldia núm. 15/18 de data 21 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 16/18 de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 17/18 de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Energia SAU.

 

Decret d’alcaldia núm. 18/18, de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Energia XXI.

 

Decret d’alcaldia núm. 19/18, de data 22 de febrer de 2018, de sol·licitud als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, la redacció dels criteris tècnics de valoració per a la contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Primera Fase-al TM de Pinell de Solsonès…

 

Decret d’alcaldia núm. 20/18, de data 26 de febrer de 2018, d’inici d’expedient de contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Primera Fase – al TM de Pinell de Solsonès, i sol·licitud d’ofertes econòmiques a varies empreses.

 

Decret d’alcaldia núm. 21/18, de data 22 de de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 22/18, de data 1 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 23/18, de data 8 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 24/18, de data 9 de març de 2018, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2018, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit.

 

Decret d’alcaldia núm. 25/18, de data 9 de març de 2018, de sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida en el marc del Pla de Manteniment de camins de titularitat municipal, anyualitat 2017, per a dur a terme el Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal  CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Tercera Fase – al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 26/18, de data 12 de març de 2018, d’habilitació com a secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, al Sr. José Antonio Romero Tomás, Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès, fins a la contractació d’un nou SAT.

 

Decret d’alcaldia núm. 27/18, de data 12 de març de 2018, d’acceptació de la comunicació ambiental per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera porcina d’engreix, a l’explotació porcina d’engreix a la finca El Solé, fins a una capacitat total de 2.000 places.

 

Decret d’alcaldia núm. 28/18, de data 16 de març de 2018, d’acceptació de la justificació de l’ajut per fer front a les despeses d’organització d’actes festius i culturals del municipi durant l’any 2017, atorgat a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 29/18, de data 16 de març de 2018, de concessió de bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2018 i següents a un vehicle de mes de 25 anys.

 

Decret d’alcaldia núm. 30/18, de data 16 de març de 2018, de donació del permís per a la tinença d’un total de 5 unitats de bestiar equines per activitats lúdiques a la finca Xarpell.

 

Decret d’alcaldia núm. 31/18, de data 16 de març de 2018, de contractació a l’empresa Mobles Nosàs, per al subministrament de 3 taules i 30 cadires.

 

Decret d’alcaldia núm. 32/18, de data 16 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 33/18, de data 16 de març de 2018, d’habilitació com a interventor accidental durant el període de permís per maternitat i compactació de lactància de l’actual interventora, al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 34/18, de data 23 de març de 2018, de concessió de llicència d’obres per dur a terme les obres per a la instal·lació del centre de transformació AT/BT tipus rural CTR Xarpell i la seva línia alimentadora.

 

Decret d’alcaldia núm. 35/18, de data 23 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 36/18 de data 29 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 37/18 de data 3 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 38/18 de data 5 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 39/18 de data 6 d’abril de 2018, d’acceptació de la justificació presentada per la ZER del Solsonès, relatiu a l’ajut atorgat per sufragar part de les despeses telefòniques de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 40/18 de data 6 d’abril de 2018, d’acceptació de la justificació de l’ajut, presentada per l’equip de Sant Climenç que participa a la lliga comarcal de botifarra.

 

Decret d’alcaldia núm. 41/18 de data 6 d’abril de 2018, de rectificació de l’error detectat en el decret 13/18, essent la Rectoria de Sallent el domicili del Sr Paul Maeyaert.

 

Decret d’alcaldia núm. 42/18 de data 6 d’abril de 2018, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol, segona fase, i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 43/18 de data 6 d’abril de 2018, d’acceptació de la justificació presentada relatiu a l’ajut per ala instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al nucli de Sant Climenç, al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 44/18 de data 12 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 45/18 de data 13 d’abril de 2018, de sol·licitud al Consell Comarcal del Solsonès d’un ajut per tal de finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 46/18 de data 19 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 47/18 de data 20 d’abril de 2018, de concessió d’un ajut econòmic a l’AMPA de la ZER del Solsonès per tal de sufragar part de les despeses derivades de la participació dels alumnes de l’escola de Sant Climenç a la celebració de les Jornades Literàries de la ZER a la Carral.

 

Decret d’alcaldia núm. 48/18, de data 20 d’abril de 2018, d’atorgament d’un ajut econòmic a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès per a les despeses d’organització d’actes festius i culturals al municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 49/18, de data 20 d’abril de 2018, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2018 i següents per un vehicle del Sr. Jaume Vendrell Vilaseca.

 

Decret d’alcaldia núm. 50/18, de data 25 d’abril de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 51/18, de data 27 d’abril de 2018, de resposta a les al·legacions presentades pel particular relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres a la masia Tonicoll.

 

Decret d’alcaldia núm. 52/18, de data 27 de març de 2018, d’acceptació de la justificació presentada per l’AMPA de la ZER del Slsonès, en relació a la participació de l’escola de Sant Climenç a la celebració de les Jornades Literàries de la ZER 2018.

 

Decret d’alcaldia núm. 53/18, de data 27 d’abril de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals…

 

Decret d’alcaldia núm. 54/18, de data 7 de maig de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 55/18, de data 8 de maig de 2018, de col·laboració econòmica amb la cargolada solidària organitzada per l’Associació Solidària Petjades durant la Fira de Sant Isidre, amb l’adquisició de 2 sacs de carbó.

 

Decret d’alcaldia núm. 56/18, de data 8 de maig de 2018, d’autorització de canvi d’ús d’un magatzem o nau agrícola a construir , per destinar-lo a nau ramadera per la cria d’ovins d’aptitud làctica i sala de munyir, a la parcel·la 314, del polígon 1, del cadastre de rústica de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 57/18, de data 11 de maig de 2018, de nomenament de director de l’obra de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de Madrona a Cavallol, Primera Fase, i coordinador de seguretat  al Sr. Antoni Albalate Bosquet.

 

Decret d’alcaldia núm. 58/18, de data 11 de maig de 2018, de nomenament de director de l’obra de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de Madrona a Cavallol, Tercera Fase, i coordinador de seguretat  al Sr. Antoni Albalate Bosquet.

 

Decret d’alcaldia núm. 59/18 de data 16 de maig de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 60/18 de data 18 de maig de 2018, d’inici de l’expedient de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals (engravillat)  i sol·licitud d’oferta econòmica a tres empreses.

 

Decret d’alcaldia núm. 61/18 de data 18 de maig de 2018, d’inici de l’expedient de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals (desbrossament)  i sol·licitud d’oferta econòmica a tres empreses.

 

Decret d’alcaldia núm. 62/18 de data 25 de maig de 2018, d’habilitació com a secretaria-interventora accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la Sra. Aida Molner Pejoan.

 

Decret d’alcaldia núm. 63/18 de data 29 de maig de 2018, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Ignasi Estany Serra per a l’ampliació d’explotació bovina extensiva a la finca la Mosella del TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 64/18 de data 29 de maig de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 65/18 de data 6 de juny de 2018, de sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar part de l’execució de les obres incloses en el Projecte de la Ii Fase de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament Vell.

 

Decret d’alcaldia núm. 66/18 de data 6 de juny de 2018, de sol·licitud d’ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del full informatiu de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 67/18 de data 7 de juny de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 68/18 de data 14 de juny de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 69/18 de data 18 de juny de 2018, de sol·licitud d’ajut per finançar l’adquisició de taules i cadires per a la sala polivalent.

 

Decret d’alcaldia núm. 70/18 de data 22 de juny de 2018, d’atorgament d’ajut a Josep Rosells Capdevila per tal de fer front a les despeses de la Festa Major de Madrona.

 

Decret d’alcaldia núm. 71/18 de data 22 de juny de 2018, d’atorgament d’un ajut econòmic a l’Escola de Sant Climenç per a fer front a part del cost de l’excursió de fi de curs.

 

Decret d’alcaldia núm. 72/18 de data 22 de juny de 2018, de concessió de llicència d’obres al Sr. Martí Angrill Vilana, per les obres de condicionament de sala jacuzzi a la finca rústica Avellana del TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 73/18 de data 25 de juny de 2018, d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per CAOPSA SL. per les o bres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol-Tercera Fase.

 

Decret d’alcaldia núm. 74/18 de data 25 de juny de 2018, d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per CAOPSA SL. per les o bres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol-Primera Fase.

 

Decret d’alcaldia núm. 75/18 de data 28 de juny de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 76/18 de data 29 de juny de 2018, d’aprovació inicial de la memòria valorada dels treballs de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2018).

 

Decret d’alcaldia núm. 77/18, de data 29 de juny de 2018, de sol·licitud d’un ajut al Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els Consells Comarcals signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per dur a terme les activitats de Taller de pa, zumba i sortida jove.

 

Decret d’alcaldia núm. 78/18, de data 2 de juliol de 2018, d’inici d’expedient de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals inclosos en la memòria valorada dels treballs de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2018),  i sol·licitud d’oferta econòmica a diferents empreses.

 

Decret d’alcaldia núm. 79/18, de data 5 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 80/18, de data 6 de juliol de 2018, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs corresponents al cost de l’actuació per finançar part de l’execució de les obres incloses en la Memòria valorada de la rehabilitació de l’església de Sant Pere de Miraver, del TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 81/18, de data 9 de juliol de 2018, d’adjudicació a favor de l’empresa Transpoerts i Excavacions Josep Ribera Pallisa del contracte menor per a l’execució de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2018).

 

Decret d’alcaldia núm. 82/18, de data 12 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 83/18,  de data 16 de juliol de 2018, de concessió de llicència d’obres a l’empresa Futuristix Group SL per a les obres per l’adequació d’un cobert a l’activitat de celler de vins situada a la Masia Tonicoll.

 

Decret d’alcaldia núm. 84/18, de data 20 de juliol de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 85/18, de data 20 de juliol de 2018, de sol·licitud d’alta del servei Perfil del contractant i e-Licita a l’AOC.