Decrets d’alcaldia de l’any 2018

 

Decret d’alcaldia núm. 1/18, de data 8 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/18, de data 9 de gener de 2018, de donar-nos per assabentats de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell del TM de Pinell de Solsonès, el titular del qual és el Sr. Jaume Nieto Utrera.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/18, de data 16 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 4/18, de data 17 de gener de 2018, de modificació del titular de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell a favor de Casa Xarpell SL, i donar-nos per assabentats.

 

Decret d’alcaldia núm. 5/18, de data 17 de gener de 2018, d’iniciació de l’expedient de declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda en el padró municipal.

 

Decret d’alcaldia núm. 6/18, de data 23 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 7/18 de data 30 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 8/18 de data 2 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 9/18 de data 5 de febrer de 2018, d’habilitació com a secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, al senyor Candi Pujol Coromines, treballador del Consell Comarcal del Solsonès, fins a la contractació d’un nou SAT per part de l’Ajuntament.

 

Decret d’alcaldia núm. 10/18 de data 16 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Gas Natural Servicios SDG, SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 11/18 de data 11 de febrer de 2018, d’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per al finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per a l’any 2018.

 

Decret d’alcaldia núm. 12/18 de data 16 de febrer de 2018, d’acceptació de la justificació de l’ajut per fer front a part del cost de l’excursió de fi de curs de l’Escola de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 13/18 de data 16 de febrer de 2018, de donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda de la inscripció al padró municipal d’habitants de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 14/18 de data 19 de febrer de 2018, d’acceptació de la comunicació ambiental per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera de pollastres d’engreix fins a una capacitat total de fins a 55.000 places a l’explotació de Xarpell.

 

Decret d’alcaldia núm. 15/18 de data 21 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 16/18 de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 17/18 de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Energia SAU.

 

Decret d’alcaldia núm. 18/18, de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Energia XXI.

 

Decret d’alcaldia núm. 19/18, de data 22 de febrer de 2018, de sol·licitud als Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Solsonès, la redacció dels criteris tècnics de valoració per a la contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Primera Fase-al TM de Pinell de Solsonès…

 

Decret d’alcaldia núm. 20/18, de data 26 de febrer de 2018, d’inici d’expedient de contractació de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Primera Fase – al TM de Pinell de Solsonès, i sol·licitud d’ofertes econòmiques a varies empreses.

 

Decret d’alcaldia núm. 21/18, de data 22 de de febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 22/18, de data 1 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 23/18, de data 8 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 24/18, de data 9 de març de 2018, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 01/2018, del Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit.

 

Decret d’alcaldia núm. 25/18, de data 9 de març de 2018, de sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida en el marc del Pla de Manteniment de camins de titularitat municipal, anyualitat 2017, per a dur a terme el Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal  CIC-66, camí de Madrona a Cavallol – Tercera Fase – al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 26/18, de data 12 de març de 2018, d’habilitació com a secretari accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, al Sr. José Antonio Romero Tomás, Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès, fins a la contractació d’un nou SAT.

 

Decret d’alcaldia núm. 27/18, de data 12 de març de 2018, d’acceptació de la comunicació ambiental per a l’exercici de l’activitat d’explotació ramadera porcina d’engreix, a l’explotació porcina d’engreix a la finca El Solé, fins a una capacitat total de 2.000 places.

 

Decret d’alcaldia núm. 28/18, de data 16 de març de 2018, d’acceptació de la justificació de l’ajut per fer front a les despeses d’organització d’actes festius i culturals del municipi durant l’any 2017, atorgat a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 29/18, de data 16 de març de 2018, de concessió de bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2018 i següents a un vehicle de mes de 25 anys.

 

Decret d’alcaldia núm. 30/18, de data 16 de març de 2018, de donació del permís per a la tinença d’un total de 5 unitats de bestiar equines per activitats lúdiques a la finca Xarpell.

 

Decret d’alcaldia núm. 31/18, de data 16 de març de 2018, de contractació a l’empresa Mobles Nosàs, per al subministrament de 3 taules i 30 cadires.

 

Decret d’alcaldia núm. 32/18, de data 16 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 33/18, de data 16 de març de 2018, d’habilitació com a interventor accidental durant el període de permís per maternitat i compactació de lactància de l’actual interventora, al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 34/18, de data 23 de març de 2018, de concessió de llicència d’obres per dur a terme les obres per a la instal·lació del centre de transformació AT/BT tipus rural CTR Xarpell i la seva línia alimentadora.

 

Decret d’alcaldia núm. 35/18, de data 23 de març de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.