Decrets d’alcaldia de l’any 2017

 

Decret d’alcaldia núm. 1/17 de data 4 de gener de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/17 de data 13 de gener de 2017, de concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Viladrich Auguets per a executar les obres incloses en la sol·licitud de llicència d’obres, definides també a l’informe tècnic municipal i detallades en el Projecte executiu d’instal·lació d’explotació porcina d’engreix a la finca el Solé, dins el TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut de 4.920 € a la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Manteniment de camins de titularitat municipal, anualitat 2016, per a dur a terme les actuacions incloses a la memòria valorada de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2017).

 

Decret d’alcaldia núm. 4/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 20.652,28 € corresponent al cost d’execució material de les actuacions incloses al “projecte simplificat Actuacions en camins forestals (2017)-Gestió Forestal Sostenible”.

 

Decret d’alcaldia núm. 5/17 de data 24 de gener de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.