Decrets d’alcaldia de l’any 2017

 

Decret d’alcaldia núm. 1/17 de data 4 de gener de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/17 de data 13 de gener de 2017, de concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Viladrich Auguets per a executar les obres incloses en la sol·licitud de llicència d’obres, definides també a l’informe tècnic municipal i detallades en el Projecte executiu d’instal·lació d’explotació porcina d’engreix a la finca el Solé, dins el TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut de 4.920 € a la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Manteniment de camins de titularitat municipal, anualitat 2016, per a dur a terme les actuacions incloses a la memòria valorada de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2017).

 

Decret d’alcaldia núm. 4/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 20.652,28 € corresponent al cost d’execució material de les actuacions incloses al “projecte simplificat Actuacions en camins forestals (2017)-Gestió Forestal Sostenible”.

 

Decret d’alcaldia núm. 5/17 de data 24 de gener de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 6/17 de data 1 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 7/17 de data 10 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 8/17 de data 10 de febrer de 2017, d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de manteniment d’espais públics i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 9/17 de data 23 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Gas Natural Servicios SDG, SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 10/17 de data 23 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació del pressupost general de 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 11/17 de data 28 de febrer de 2017, de concessió d’un ajut econòmic de 135,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar part de les despeses derivades de la participació dels alumnes de l’escola de Sant Climenç a la celebració de les Jornades Literàries de la ZER.

 

Decret d’alcaldia núm. 12/17 de data 28 de febrer de 2017, de concessió d’un ajut econòmic de 30,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar part de les despeses telefòniques corresponents a la gestió econòmica del 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 13/17 de data 28 de febrer de 2017, de reconeixement del dret a la percepció d’un trienni amb efectes des del dia 21 de gener de 2017 a l’auxiliar administrativa de l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia núm. 14/17 de data 3 de març de 2017, d’aprovació del conveni de col·laboració per a la Fira de Sant Isidre entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 15/17 de data 6 de març de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 16/17 de data 8 de març de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Endesa Distribución Elèctrica SL..

 

Decret d’alcaldia núm. 17/17 de data 8 de març de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Endesa Energía SAU.

 

Decret d’alcaldia núm. 18/17 de data 8 de març de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Endesa Energía XXI SLU.

 

Decret d’alcaldia núm. 19/17 de data 14 de març de 2017, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb la documentació presentada per la intervenció municipal.

 

Decret d’alcaldia núm. 20/17 de data 10 de març de 2017, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a l’execució del “Projecte bàsic d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins d’interès comarcal per l’accés a masies i nuclis de població a la comarca del Solsonès” i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 21/17 de data 15 de març de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 22/17 de data 23 de març de 2017, d’acceptació de la comunicació del canvi de titularitat de l’explotació ramadera anomenada “Marrussella”, consistent en una explotació ramadera ovina semi-extensiva i porcina d’engreix, amb marca oficial 5450AX, de la qual n’era titular la Sra. Maria Coletas Pallarès, que en endavant ho és a nom del Sr. Josep Cots Coletas.

 

Decret d’alcaldia núm. 23/17 de data 27 de març de 2017, d’adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D01), de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 24/17 de data 3 d’abril de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 25/17 de data 3 d’abril de 2017, d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès per a la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès, i aprovació del pagament de 159,75 €.

 

Decret d’alcaldia núm. 26/17 de data 13 d’abril de 2017, d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès en la Xarxa Transversal d’Educació i d’aprovació del pagament de 150 €.

 

Decret d’alcaldia núm. 27/17 de data 19 d’abril de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 28/17 de data 24 d’abril de 2017, de sol·licitud d’un ajut de 1.620 € a  l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a finançar el 90 % del cost de l’actuació d’adquisició de taules i cadires per a la sala polivalent.

 

Decret d’alcaldia núm. 29/17 de data 28 d’abril de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 30/17 de data 5 de maig de 2017, de devolució de l’import de 64,99 € al Departament de Governació, en concepte d’import no justificat a la subvenció concedida per a l’abonament de retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

Decret d’alcaldia núm. 31/17 de data 10 de maig de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 32/17 de data 17 de maig de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 33/17 de data 17 de maig de 2017, d’acceptació de la comunicació ambiental per a la tinença de 7 gallines per autoconsum a la casa Cal Farré de Madrona.

 

Decret d’alcaldia núm. 34/17 de data 19 de maig de 2017, de delegació específica al regidor Jaume Llorens Patau per al casament celebrat a l’ajuntament del dia 22 de maig de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 35/17 de data 10 de maig de 2017, de concessió de llicència d’obres al Bisbat de Solsona per a les obres de restauració de la coberta de la sagristia de Miravé.

 

Decret d’alcaldia núm. 36/17, de 22 de maig, de canvi de data de la propera sessió ordinària del ple.

 

Decret d’alcaldia núm. 37/17 de data 24 de maig de 2017, d’aprovació inicial de la “Memòria valorada dels treballs de manteniment de la xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès, anualitat 2017 – Neteja de vegetació ruderal per a la prevenció d’incendis forestals”.

 

Decret d’alcaldia núm. 38/17 de data 24 de maig de 2017, de concessió de llicència d’obres al Sr. Adalberto Morinigo Medina per executar les obres de construcció d’un femer a la finca Auguets del TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 39/17 de data 30 de maig de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 40/17 de data 2 de juny de 2017, d’inici de l’expedient de contractació dels treballs de manteniment de camins municipals.

 

Decret d’alcaldia núm. 41/17 de data 2 de juny de 2017, d’inici d’expedient de declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda.

 

Decret d’alcaldia núm. 42/17 de data 6 de juny de 2017, d’aprovació de liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, de l’empresa Cardener Distribució Elèctrica, SLU, corresponent a l’any 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 43/17 de data 6 de juny de 2017, d’aprovació de liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, de l’empresa Electra del Cardener Energia, SA., corresponent a l’any 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 44/17 de data 6 de juny de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 45/17 de data 9 de juny de 2017, de concessió de llicència d’iobres al Sr. Josep Maria Ribera Balaguer per a les obres de reforma del cobert agrícola existent a la Casa Graus, del TM de Pienll de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 46/17 de data 9 de juny de 2017, d’adjudicació a Casa Xarpell SL dels treballs inclosos a la “Memòria valorada dels treballs de manteniment de camins municipals de Pinell de Solsonès, anualitat 2017- Neteja de vegetació ruderal per a la prevenció d’incendis forestals.

 

Decret d’alcaldia núm. 47/17 de data 12 de juny de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 48/17 de data 22 de juny de 2017, d’habilitació com a Secretària accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període de vacances.

 

Decret d’alcaldia núm. 49/17, de data 23 de juny de 2017, d’atorgament d’ajut econòmic a l’Escola de Sant Climenç per a fer front a part del cost de l’excursió de fi de curs.

 

Decret d’alcaldia núm. 50/17, de data 23 de juny de 2017, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada per Futuristix Group SL per a l’activitat de celler.

 

Decret d’alcaldia núm. 51/17, de data 23 de juny de 2017, de donar-se per assabentats de la celebració de la I Jornada de la revolució de la consciència a la Masia Tonicoll.

 

Decret d’alcaldia núm. 52/17, de data 23 de juny de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 53/17, de data 6 de juliol de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 54/17, de data 5 de juliol de 2017, de sol·licitud d’ajut per a l’execució de les obres incloses a la “Memòria valorada de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de Madrona a Caballol – Primera fase – al Terme Municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 55/17, de data 7 de juliol de 2017, de sol·licitud d’ajut al Consell Comarcal del Solsonès dins el contracte programa que els Consells Comarcals signen amb el Departament de Treball, Agents Socials i Famílies per dur a terme les activitats de: Taller de pa, zumba i sortida jove.

 

Decret d’alcaldia núm. 56/17, de data 7 de juliol de 2017, de modificació de la persona beneficiària de l’ajut concedit per decret d’alcaldia número 11/17, de 28 de febrer de 2017, per tal que ho sigui l’AMPA de la ZER del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 57/17, de data 14 de juliol de 2017, d’autorització al Consell Comarcal del Solsonès a dur a terme les actuacions incloses en la “Memòria Valorada de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, Camí de Madrona a Caballol – segona fase – al TM de Pinell del Solsonès, o en el projecte que, si s’escau, es redacti per dur-lo a terme.

 

Decret d’alcaldia núm. 58/17, de data 17 de juliol de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 59/17 de data 21 de juliol de 2017, d’aprovació de liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, de l’empresa Elèctrica de Guixés Energia, SL, corresponent al primer trimestre de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 60/17 de data 21 de juliol de 2017, d’aprovació de liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, de l’empresa Elèctrica de Guixés Energia, SL, corresponent al segon trimestre de 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 61/17 de data 18 de juliol de 2017, d’incoació del procediment de protecció de la legalitat urbanística a la finca Cal Quel.

 

Decret d’alcaldia núm. 62/17 de data 21 de juliol de 2017, d’aprovació del “Conveni de col·laboració dels grups d’acció local per a l’execució del projecte estratègic espais naturals d’interior actius i atractius de ponent al pre-pirineu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Decret d’alcaldia núm. 63/17 de data 21 de juliol de 2017, de concessió de llicència d’obres a Leboporc SL per a la realització de les obres incloses en el Projecte d’ampliació d’explotació porcina existent “Granja Vendrell”, a la finca El Vendrell SL, al TM de Pinell de Solsonès.