Decrets d’alcaldia de l’any 2017

 

Decret d’alcaldia núm. 1/17 de data 4 de gener de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/17 de data 13 de gener de 2017, de concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Viladrich Auguets per a executar les obres incloses en la sol·licitud de llicència d’obres, definides també a l’informe tècnic municipal i detallades en el Projecte executiu d’instal·lació d’explotació porcina d’engreix a la finca el Solé, dins el TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut de 4.920 € a la Diputació de Lleida, en el marc del Pla de Manteniment de camins de titularitat municipal, anualitat 2016, per a dur a terme les actuacions incloses a la memòria valorada de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2017).

 

Decret d’alcaldia núm. 4/17 de data 20 de gener de 2017, de sol·licitud d’un ajut al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 20.652,28 € corresponent al cost d’execució material de les actuacions incloses al “projecte simplificat Actuacions en camins forestals (2017)-Gestió Forestal Sostenible”.

 

Decret d’alcaldia núm. 5/17 de data 24 de gener de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 6/17 de data 1 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 7/17 de data 10 de febrer de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 8/17 de data 10 de febrer de 2017, d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de manteniment d’espais públics i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 9/17 de data 23 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Gas Natural Servicios SDG, SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 10/17 de data 23 de febrer de 2017, d’aprovació de la liquidació del pressupost general de 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 11/17 de data 28 de febrer de 2017, de concessió d’un ajut econòmic de 135,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar part de les despeses derivades de la participació dels alumnes de l’escola de Sant Climenç a la celebració de les Jornades Literàries de la ZER.

 

Decret d’alcaldia núm. 12/17 de data 28 de febrer de 2017, de concessió d’un ajut econòmic de 30,00 € a la ZER del Solsonès per a sufragar part de les despeses telefòniques corresponents a la gestió econòmica del 2017.

 

Decret d’alcaldia núm. 13/17 de data 28 de febrer de 2017, de reconeixement del dret a la percepció d’un trienni amb efectes des del dia 21 de gener de 2017 a l’auxiliar administrativa de l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia núm. 14/17 de data 3 de març de 2017, d’aprovació del conveni de col·laboració per a la Fira de Sant Isidre entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 15/17 de data 6 de març de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 16/17 de data 8 de març de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Endesa Distribución Elèctrica SL..

 

Decret d’alcaldia núm. 17/17 de data 8 de març de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Endesa Energía SAU.

 

Decret d’alcaldia núm. 18/17 de data 8 de març de 2017, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, corresponent a Endesa Energía XXI SLU.

 

Decret d’alcaldia núm. 19/17 de data 14 de març de 2017, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, d’acord amb la documentació presentada per la intervenció municipal.

 

Decret d’alcaldia núm. 20/17 de data 10 de març de 2017, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per a l’execució del “Projecte bàsic d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins d’interès comarcal per l’accés a masies i nuclis de població a la comarca del Solsonès” i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 21/17 de data 15 de març de 2017, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 22/17 de data 23 de març de 2017, d’acceptació de la comunicació del canvi de titularitat de l’explotació ramadera anomenada “Marrussella”, consistent en una explotació ramadera ovina semi-extensiva i porcina d’engreix, amb marca oficial 5450AX, de la qual n’era titular la Sra. Maria Coletas Pallarès, que en endavant ho és a nom del Sr. Josep Cots Coletas.

 

Decret d’alcaldia núm. 23/17 de data 27 de març de 2017, d’adhesió al contracte derivat (Exp. 2015.05 D01), de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017.