Decrets d’alcaldia de l’any 2015

 

Decret d’alcaldia núm. 01/15 de data 8 de gener de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 02/15 de data 8 de gener de 2015, d’atorgament d’un ajut econòmic de 60 € a COFESTAS per la festa de Sant Antoni Abat 2015.

 

Decret d’alcaldia núm. 03/15 de data 15 de gener de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 04/15 de data 5 de febrer de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 05/15 de data 2 de febrer de 2015, d’atorgament d’un ajut de 30 € a la ZER del Solsonès per a la despesa telefònica de l’exercici 2015.

 

Decret d’alcaldia número 06/15 de data 2 de febrer de 2015, d’atorgament d’un ajut de 75 € a la ZER del Solsonès per a les Jornades Literàries del 2015.

 

Decret d’alcaldia número 07/15 de data 4 de febrer de 2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de segregació per a la segregació d’una superfície de 2,7822 hectàrees corresponents a les parcel·les 71 i 72 del polígon de rústica número 1 de cadastre del terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia número 08/15 de data 6 de febrer de 2015, d’inici del procediment de la nomenament del càrrec de jutge de pau titular de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia número 09/15 de data 12 de febrer de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 10/15 de data 18 de febrer de 2015, de sol·licitud d’un ajut de 707,41 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia número 11/15 de data 20 de febrer de 2015, de canvi de data de la propera sessió ordinària del ple de l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia número 12/15 de data 23 de febrer de 2015, de concessió de llicència d’obres per a l’execució de les obres de reforma interior de la Casanova de Pinell.

 

Decret d’alcaldia número 13/15 de data 25 de febrer de 2015, de sol·licitud d’un ajut de 18.347,88 € per a la rehabilitació de l’església de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia número 14/15 de data 25 de febrer de 2015, de sol·licitud d’un ajut de 22.320,18 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a segona fase de la rehabilitació de la planta primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.

 

Decret d’alcaldia núm. 15/15 de data 27 de febrer de 2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.

 

Decret d’alcaldia núm. 16/15 de data 6 de març de 2015, d’aprovació de l’obertura de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis.

 

Decret d’alcaldia núm. 17/15 de data 6 de març de 2015, d’aprovació de l’obertura de convocatòria per a la concessió de subvencions per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar tèrmica.

 

Decret d’alcaldia núm. 18/15 de data 6 de març de 2015, d’adhesió al pla agrupat de formació contínua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida.

 

Decret d’alcaldia núm. 19/15 de data 9 de març de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 20/15 de data 9 de març de 2015, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Florenci Rossells Capdevila per la tinença de 5 conills per autoconsum.

 

Decret d’alcaldia núm. 21/15 de data 9 de març de 2015, de sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida de 20.000 € per a l’execució del Projecte de reparació de la canonada de Riulacó del PK0.000 al PK0.240, municipi d’Odèn”, sol·licitant alhora el canvi de destinació dels 20.000 € atorgats per al Projecte de la nova captació a la Ribera Salada i la línia d’impulsió a l’ETAP Torregassa promogut per la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 22/15 de data 10 de març de 2015, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial constituït en sòl, vol o subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Energía SLU.

 

Decret d’alcaldia núm. 23/15 de data 10 de març de 2015, d’aprovació de la liquidació defintiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Energia SAU.

 

Decret d’alcaldia número 24/15 de data 10 de març de 2015, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Endesa Distribución Eléctrica SLU.

 

Decret d’alcaldia número 25/15 de data 13 de març de 2015,  d’aprovació del pla pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 2015-2018.

 

Decret d’alcaldia número 26/15 de data 8 de març de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 27/15 de data 31 de març de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 28/15 de data 1 d’abril de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jaume Llorens Patau per a executar les obres incloses en la sol·licitud de llicència d’obres i detallades en el pressupost del contractista Corporació Alimentària de Guissona SA.

 

Decret d’alcaldia número 29/15 de data 10 d’abril de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Pere Ribera Rafart per a l’execució de les obres incloses a la Memòria valorada per a al consolidació de la coberta del garatge de la Casa Cal Ribera situada a Sant Climenç de Pinell”.

 

Decret d’alcaldia número 30/15 de data 10 d’abril de 2015, de concessió d’un ajut de 60 € a Òmnium Cultural per a l’organització dels premis drac de literatura 2015.

 

Decret d’alcaldia número 31/15 de data 10 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 32/15 de data 14 d’abril de 2015, de concessió d’una aportació econòmica de 300 € a l’associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès per a les diferents activitats realitzades durant l’exercici 2015.

 

Decret d’alcaldia número 33/15 de data 21 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 34/15 de data 23 d’abril de 2015, de modificació de la data de la propera sessió ordinària del ple de l’ajuntament.

 

Decret d’alcaldia núm. 35/15 de data 27 d’abril de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 36/15 de data 4 de maig de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 37/15 de data 4 de maig de 2015, d’iniciar el procediment de nomenament del càrrec de Jutge de Pau substitut de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 38/15 de data 6 de maig de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jaume Llorens Patau per a l’execució de les obres incloses en el Projecte en sòl no urbanitzable per a la instal·lació d’una explotació porcina d’engreix a la finca Valldecom de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 39/15 de data 8 de maig de 2015, de concessió de llicència d’obres a la Sra. Montserrat Algué Pallissa per a portar a terme el canvi de totes les teules de la teulada i pintar la façana de l’immoble situat a la Plaça el Castell, núm 2 del nucli de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 40/15 de data 12 de maig de 2015, de donar compliment a la petició efectuada pel Sr. Manel Alòs Creus, regidor d’aquest ajuntament i se li faci tramesa de la informació sol·licitada dins el termini indicat a la legislació aplicable.

 

Decret d’alcaldia núm. 41/15 de data 14 de maig de 2015, de concessió de llicència d’obres a la Sra. M.Claustre Ribera Serra per a la col·locació de finestres i paravents a la Caseta de Can Ramon.

 

Decret d’alcaldia núm. 42/15 de data 15 de maig de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Andreu Soler i Rossell per a l’obertura d’una finestra amb brancals, llinda, ampit i festejadors de picapedrer, a la façana interior o de ponent, de l’immoble situat al carrer de Mossèn Jaume Caelles, núm. 7, del nucli de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 43/15 de data 18 de maig de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 44/15 de data 18 de maig de 2015, d’atorgament d’un ajut econòmic de 136,00 € a l’Escola de Sant Climenç, per tal de dur a terme l’excursió de fi de curs.

 

Decret d’alcaldia número 45/15 de data 22 de maig de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 46/15 de data 22 de maig de 2015, de concessió d’una pròrroga d’un any i mig per acabar les obres concedides per decret d’alcaldia de data 2 de juliol de 2013, per a la rehabilitació interior d’habitatge existent al carrer Mossèn Jaume Caelles núm. 9, de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia número 47/15 de data 22 de maig de 2015, de denegació de llicència d’obres sol·licitades per a l’execució del Projecte de rehabilitació de la Masia Cal Quel.

 

Decret d’alcaldia número 48/15 de data 29 de maig de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 49/15 de data 8 de juny de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 50/15 de data 12 de juny de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 51/15 de data 16 de juny de 2015, de designació de la regidora Mariona Martín Grau com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Pinell amb les funcions assignades a l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

Decret d’alcaldia número 52/15 de data 18 de juny de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 53/15 de data 19 de juny de 2015, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300 € a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès per a les despeses de la Festa de Sant Joan 2015.

 

Decret d’alcaldia número 54/15 de data 23 de juny de 2015, d’acceptació de la subvenció de 707,41 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full informatiu de Pinell 2015”.

 

Decret d’alcaldia número 55/15 de data 25 de juny de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 56/15 de data 30 de juny de 2015, de modificació de la base primera de les bases reguladores dels ajuts per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia número 57/15 de data 1 de juliol de 2015, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per tal de finançar les despeses ocasionades per la Festa Major de Madrona.

 

Decret d’alcaldia número 58/15 de data 8 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 59/15 de data 13 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 60/15 de data  14 de juliol de 2015, de sol·licitud a la Direcció General del Cadastre l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals corresponent a l’1,10 per al municipi de Pinell de Solsonès, per a l’any 2016.

 

Decret d’alcaldia número 61/15 de data 20 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 62/15 de data 20 de juliol de 2015, d’habilitació com a Secretari-Interventor accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període comprès entre els dies 3 al 21 d’agost (ambdós inclosos), i el període comprès entre el 28 de desembre al 7 de gener de 2016 (ambdós inclosos), al Sr. José Antonio Romero Tomás, Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia número 63/15 de data 22 de juliol de 2015, d’aprovació del projecte: “Treballs de neteja, ordenació manteniment d’espais públics del municipi de Pinell de Solsonès”.

 

Decret d’alcaldia número 64/15 de data 24 de juliol de 2015, de canvi de data de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 31 d’agost de 2015.

 

Decret d’alcaldia número 65/15 de data 28 de juliol de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 66/15 de data 31 de juliol de 2015, de concessió de llicència d’obres a la Sra. Pilar Ramon Caelles per a l’execució de les obres d’arrencada de dues filades de teules de la part de la canal, per tota la longitud de la teulada, formació de mitja canya de morter, col·locació de làmina impermeable sobre la canal solapant la part de teules amb morter i espuma, amb aportació de teules àrabs a realitzar a l’edifici anomenat Cal Fuster, situat a la plaça de l’església, 5 de Sant Climenç de Pinell.

 

Decret d’alcaldia número 67/15 de data 31 de juliol de 2015, de proposar als ajuntaments de Montgai, Alcarràs i la Pobla de Segur per representar la província de Lleida davant el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària.

 

Decret d’alcaldia número 68/15 de data 31  de juliol de 2015, de desestimació de la petició de llicència d’obres i activitats sol·licitades pel Sr. Joan Esteve Gilabert per a l’execució del Projecte bàsic i estudi d’impacte i integració paisatgístic d’ampliació d’una explotació ramadera, consistent en l’obertura d’una nova línia productiva a partir de l’existent (oví de carn) que consistiria en l’oví de llet.

 

Decret d’alcaldia número 69/15 de data 17 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 70/15 de data 25 d’agost de 2015, d’aprovació de diverses factures i d’ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia número 71/15 de data 28 d’agost de 2015, d’aprovació del pagament a les persones beneficiàries de les subvencions per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis.

 

Decret d’alcaldia número 72/15 de data 28 d’agost de 2015, d’inici de l’expedient de revocació de l’ajut i per tant, de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció al Sr. Arnau Valero Walters i a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo per no haver justificat els ajuts concedits, notificant-los aquesta resolució i concedint un termini d’audiència de 10 dies per a la presentació de les al·legacions que considerin convenients.

 

Decret d’alcaldia núm. 73/15 de data 2 de setembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 74/15 de data 21 de setembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 75/15 de data 24 de setembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 76/15 de data 25 de setembre de 2015, de requeriment a l’empresa adjudicatària de les obres de Millora dels camins rurals de Madrona (1a Fase), Àridos Romà SAU, per a què dugui a terme les actuacions incloses a l’informe del tècnic Raimon Guitart i Garcia de data 14 de setembre de 2015.

 

Decret d’alcaldia núm. 77/15 de data 25 de setembre de 2015, de canvi de data de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 8 d’octubre de 2015.

 

Decret d’alcaldia núm. 78/15 de data 28 de setembre de 2015, d’habilitació com a Secretària-interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període de baixa per malaltia, a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 79/15 de data 6 d’octubre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 80/15 de data 7 d’octubre de 2015, de sol·licitud d’un ajut directe a la Diputació de Lleida de 5.000 € per a finançar part de les despeses derivades dels treballs de reparació de camins municipals, derivats de les fortes pluges i aiguats del mes de setembre de 2014.

 

Decret d’alcaldia núm. 81/15 de data 15 d’octubre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 82/15 de data 16 d’octubre de 2015, de desestimació de la petició de llicència d’obres sol·licitada pel Sr. Ramon Ribera Pallissa per ser desfavorable l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 9 d’octubre de 2015.

 

Decret d’alcaldia núm. 83/15 de data 27 d’octubre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 84/15 de data 30 d’octubre de 2015, d’aprovació del cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local de l’exercici 2014.

 

Decret d’alcaldia núm. 85/15 de data 5 de novembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 86/15 de data 6 de novembre de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jaume Leal Vendrell per a executar les obres de construcció de piscina i adequació d’entorn a la Casa Vendrell del Terme Municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 87/15 de data 6 de novembre de 2015, de concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Mª Bajona Vilana per executar les obres de repassar la teulada, canviar teules i col·locació de canals a la Casa Torra del Terme Municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 88/15 de data 11 de novembre de 2015, de sol·licitud d’un ajut de 20.077,66 € al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a executar les actuacions incloses al “Projecte d’actuacions en camins forestals (Gestió Forestal Sostenible)”.

 

Decret d’alcaldia núm. 89/15 de data 11 de novembre de 2015, de presentació de la sol·licitud d’alta al servei de transparència davant el Consorci AOC.

 

Decret d’alcaldia núm. 90/15 de data 12 de novembre de 2015, d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de manteniment d’espais públics: Planificació i gestió del manteniment d’espais públics municipals del Solsonès i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 91/15 de data 17 de novembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 92/15 de data 18 de novembre de 2015, de sol·licitud d’una subvenció al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya  per a l’execució de les obres incloses a la “Memòria valorada de reparació dels danys soferts en camins municipals a causa de la pluja torrencial del 02/11/2015”.

 

Decret d’alcaldia núm. 93/15 de data 18 de novembre de 2015, de procedir a la devolució de l’aval en concepte de garantia per a l’execució de les obres de “Primera fase del Projecte de millora de camins rurals del nucli de Madrona, al TM de Pinell de Solsonès”a l’empresa Àrids Romà SAU.

 

Decret d’alcaldia núm. 94/15 de data 18 de novembre de 2015, de canvi de data i hora de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès

 

Decret d’alcaldia núm. 95/15 de data 20 de novembre de 2015, de reconeixement a la treballadora Maria Claustre Torra Viladrich, de la quantitat equivalent a la part proporcional de la paga extra de 2012.

 

Decret d’alcaldia núm. 96/15 de data 20 de novembre de 2015, d’atorgament a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, d’un ajut econòmic per un import de 300 euros per fer front a les despeses ocasionades per la celebració de la festa de l’allioli de codony.

 

Decret d’alcaldia núm. 97/15 de data 25 de novembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 98/15 de data 25 de novembre de 2015, d’acceptació de la documentació presentada pel Sr. Arnau Valero Walters, justificativa de l’ajut per a l’adquisició d’una motobomba per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 99/15 de data 25 de novembre de 2015, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’Elèctrica de Guixés SL.

 

Decret d’alcaldia núm. 100/15 de data 25 de novembre de 2015, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a l’Elèctrica de Guixés SL.

 

Decret d’alcaldia núm. 101/15 de data 27 de novembre de 2015, de presentació d’al·legacions davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en relació a la Resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de 8 d’octubre de 2015 per la qual s’emet informe desfavorable al projecte de rehabilitació de la masia Cal Quel i al recurs d’alçada contra aquesta resolució.

 

Decret d’alcaldia núm. 102/15 de data 2 de desembre de 2015, de declarar el municipi de Pinell de Solsonès, zona de molt alta afectació pels aiguats ocasionats en data 2 de novembre de 2015.

 

Decret d’alcaldia núm. 103/15 de data 3 de desembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 104/15 de data 4 de desembre de 2015, de concessió de llicència d’obres a la Sra. Mariona Martín Grau per a executar les obres de neteja i sanejament del talús existent, la preparació de l’assentament, la formació d’escullera de blocs de pedra del país, i el terraplenat del trasdós, per a la reconstrucció del mur del pati de la Rectoria de Miravé.

 

Decret d’alcaldia núm. 105/15 de data 16 de desembre de 2015, de revocació definitiva de l’ajut de 300 euros concedit a la Sra. Raquel Maldonado Lorenzo per a l’adquisició d’una motobomba per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 106/15 de data 17 de desembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 107/15 de data 21 de desembre de 2015, d’atorgament a la Fundació Marató de TV3, d’un ajut econòmic per un import de 100 euros destinats a la recerca sobre la diabetis i l’obesitat.

 

Decret d’alcaldia núm. 108/15 de data 23 de desembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 109/15 de data 31 de desembre de 2015, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.