Decrets d’alcaldia de l’any 2014

 

Decret núm. 01/14, de 8 de gener de 2014, d’atorgament d’un ajut econòmic de 60 € a COFESTAS, per tal de col·laborar en les despeses de l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2014.

 

Decret núm. 02/14, de 9 de gener de 2014, d’atorgament d’un ajut de 30 € a la ZER del Solsonès, en concepte d’ajut per despesa telefònica de l’any 2014.

 

Decret núm. 03/14, de 9 de gener de 2014, d’atorgament d’un ajut econòmic de 60 € a la ZER El Solsonès, per tal de sufragar una part de les despeses derivades de la celebració de LES JORNADES LITERÀRIES de la ZER El Solsonès, dels alumnes de l’Escola de Sant Climenç.

 

Decret núm. 04/14, de 9 de gener de 2014, de presentació al·legacions a la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013.

 

Decret núm. 05/14, de 10 de gener de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 06/14, de 17 de gener de 2014, de presentació d’al·legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016, en el sentit de sol·licitar el canvi d’anualitat de l’actuació Millora de camins rurals del nucli de Madrona a l’any 2014.

 

Decret núm. 07/14, de 20 de gener de 2014, d’autorització de la col·locació d’una banda reductora de velocitat a la carretera que passa per davant de la Casa Tonicoll, per tal de minimitzar el perill que comporten els vehicles que hi passen diàriament.

 

Decret núm. 08/14, de 20 de gener de 2014, d’aprovació de diverses factures i  ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 09/14, de 24 de gener de 2014, d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida.

 

Decret núm. 10/14, de 31 de gener de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 11/14, de 05 de febrer de 2014, d’aprovació de la factura de Prosetel 95 SL per import de 1.767,34 € i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 12/14, de 05 de febrer de 2014, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per ala utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals a Gas Natural SDG. SA.

 

Decret núm. 13/14, de 12 de febrer de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 14/14, de 14 de febrer de 2014, donar la conformitat i prendre coneixement que en endavant, la llicència d’obres concedida per decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Pinell en data 25 de juliol de 2011, còpia de la qual s’adjunta a la notificació d’aquesta resolució, serà a nom de Josep Viladrich Vilanova.

 

Decret núm. 15/14, de 21 de febrer de 2014, d’inici del procediment d’adjudicació del contracte d’obres de la “Primera fase del projecte de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona, al TM de Pinell de Solsonès”.

 

Decret núm. 16/14, de 25 de febrer de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 17/14, de 4 de març de 2014, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Distribución Eléctrica, SL.

 

Decret núm. 18/14, de 4 de març de 2014, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Energía, SLU.

 

Decret núm. 19/14, de 4 de març de 2014, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Energía SAU.

 

Decret núm. 20/14, de 6 de març de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 21/14, d’11 de març de 2014, d’acceptació de la subvenció de 800,00 € del Departament de Justícia per a les despeses del Jutjat de Pau de Pinell de Solsonès de l’any 2013.

 

Decret núm. 22/14, de 14 de març de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament

 

Decret núm. 23/14, de 21 de març de 2014, d’aprovació de diverses factures i  ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 24/14, de 26 de març de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 25/14, de 26 de març de 2014, de sol·licitud a l’Institut d’Estudis Ilerdencs d’un ajut de 18.347,88 € per a finançar el 90 % del cost de l’actuació de rehabilitació de l’església de Sant Climenç.

 

Decret núm. 26/14, de 27 de març de 2014, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini i tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

 

Decret núm. 27/14, de 28 de març de 2014, de sol·licitud d’ajut de 15.000 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a finançar part del Projecte de rehabilitació de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.

 

Decret núm. 28/14, de 28 de març de 2014, de sol·licitud d’una subvenció a l’Institut Català de les Dones per a diverses activitats promogudes l’any 2014.

 

Decret núm. 29/14, de 28 de març de 2014, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013.

 

Decret núm. 30/14, de 2 d’abril de 2014, de concessió de llicència d’obres a la Sra. M. Claustre Baixas Vicens per a l’execució de les obres incloses al “Projecte tècnic d’intervenció en coberta en coberta de la Casanova de Pinell”.

 

Decret núm. 31/14, de 2 d’abril de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Joan Codina Vila per a l’execució de les obres incloses al “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la masia “Coïns”.

 

Decret núm. 32/14, de 3 d’abril de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 33/14, de 14 d’abril de 2014, de sol·licitud d’un ajut de 11.525,87 € a la Diputació de Lleida per a finançar part del cost dels treballs de reparació superficial del paviment de la pista poliesportiva de Sant Climenç.

 

Decret núm. 34/14, de 14 d’abril de 2014, de sol·licitud d’un ajut de 572,87 € a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a finançar la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 35/14, de 17 d’abril de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 36/14, de 25 d’abril de 2014, de sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut per a l’execució dels programes: “Arrela’t i viu-lo” i “Forma’t” per a l’exercici 2014.

 

Decret núm. 37/14, de 29 d’abril de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 38/14, de 6 de maig de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 39/14, de 6 de maig de 2014, de sol·licitud d’un ajut directe a la Diputació de Lleida .

 

Decret núm. 40/14, de 6 de maig de 2014, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals de l’any 2013 a Endesa Energía, SLU.

 

Decret núm. 41/14, de 16 de maig de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 42/14, de 26 de maig de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 43/14, de 4 de juny de 2014, d’ordenació del pagament de 72.000 € al Sr. Josep Viladrich Vilanova em concepte de subvenció per a l’execució de l’obra d’electrificació de la masia Cal Vilanova, Granja Soler i millora del subministrament elèctric a les masies Gepils i Soler.

 

Decret núm. 44/14, de 5 de juny de 2014, d’acceptació de la subvenció de 4.200 € atorgada per la Diputació de Lleida per a la substitució de les finestres del local social, escola i centre cívic.

 

Decret núm. 45/14, de 6 de juny de 2014, de pròrroga d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.

 

Decret núm. 46/14, de 6 de juny de 2014, de canvi de data de la propera sessió ordinària de l’ajuntament per al proper dia 1 de juliol.

 

Decret núm. 47/14, de 6 de juny de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 48/14, de 12 de juny de 2014, d’autorització al Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme les actuacions d’arranjament de camins derivades del conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Decret núm. 49/14, de 16 de juny de 2014, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300 € per a la Festa Major de Sant Climenç.

 

Decret núm. 50/14, de 17 de juny de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 51/14, de 25 de juny de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 52/14, de 1 de juliol de 2014, d’adjudicació a favor del Sr. Gerard Berenguer Pacheco, dels treballs d’elaboració de la pàgina web de l’ajuntament de Pinell de Solsonès, d’acord amb el pressupost presentat a aquest ajuntament, per import de 750 € i d’aprovació de la despesa amb la corresponent imputació al pressupost vigent d’aquest ajuntament.

 

Decret núm. 53/14, de 4 de juliol de 2014, d’acceptació de les ajudes incloses en el Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya – anualitat 2011, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla, considerar garantia la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar a Raimon Guitart i Garcia, enginyer de camins, canals i ports, director facultatiu de les obres responsables de l’actuació.

 

Decret núm. 54/14, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació prèvia del “Projecte bàsic de reforma de la Masia Sangrà” redactat per l’arquitecte Francesco Ranocchi i Di Cesare i tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

 

Decret núm. 55/14, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació inicial de la Memòria valorada per a la reparació superficial del paviment de la pista esportiva de sant Climenç, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia, amb un pressupost d’execució per contracta total de 28.132,50 €.

 

Decret núm. 56/14, de 15 de juliol de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 57/14, de 18 juliol de 2014, d’adjudicació a l’empresa Perfil S.C.P l’actuació d’instal·lació de finestres noves al local social, escola i centre cívic de Pinell de Solsonès, per import total de 8.803,98 € d’acord amb els pressupostos que consten a l’expedient.

 

Decret núm. 58/14, de 25 de juliol de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Marc Angrill Gangolells per a les obres indicades al projecte d’ampliació d’un cobert agrícola existent, situat a la finca anomenada “Tros de Regueret”, redactat per l’arquitecte tècnic Toni Cardona Calvo, condicionat a totes les determinacions incloses a l’incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.

 

Decret núm. 59/14, de 25 de juliol de 2014, d’aprovació del projecte “Treballs de neteja, ordenació i manteniment d’espais públics del municipi de Pinell de Solsonès” i de sol·licitud de participació d’aquest ajuntament al Programa mixt Treball i Formació adreçat a les persones aturades, sol·licitat pel Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret núm. 60/14, de 25 de juliol de 2014, d’habilitació com a Secretaris-Interventors accidentals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període comprès entre els dies 5 al 14 d’agost (ambdós inclosos) al Sr. José Antonio Romero Tomàs, i pel període comprès entre els dies 1 a 5 de setembre (ambdós inclosos) a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, Secretaris-Interventors del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret núm. 61/14, de 28 de juliol de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 62/14, d’1 d’agost de 2014, d’acceptació de la subvenció de 364,50 € atorgats per l’Institut d’estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full informatiu de Pinell 2014”.

 

Decret núm. 63/14, de 5 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 64/14, de 13 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 65/14, de 19 d’agost de 2014, d’acceptació de la subvenció de 7.000,00 € atorgada per la Diputació de Lleida per tal de portar a terme l’actuació de “Condicionament de la pavimentació del cementiri de Sallent”.

 

Decret núm. 66/14, de 22 d’agost de 2014, de concessió de llicència d’obres a Endesa Distribució Elèctrica S.L.U. per a executar les actuacions incloses en el projecte de reforma de línia aèria 25kV a P.T. WD696 per realitzar entroncament de futura derivació, al terme municipal de Pinell de Solsonès, redactat per l’enginyer tècnic industrial al servei de l’empresa SATEL CATALUNYA SLU, Carlos Romero i March, condicionada a totes les determinacions incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.

 

Decret núm. 67/14, de 26 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 68/14, de 01 de setembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 69/14, de 10 de setembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 70/14, de 19 de setembre de 2014, aprovar la Memòria valorada de les obres a realitzar en els camins municipals, pels danys produïts per les fortes pluges i aiguats del mes de setembre de 2014, redactada per l’arquitecte Antoni Albalate Bosquet, la qual té un pressupost d’execució de 10.977,12 € (inclòs IVA).

 

Decret núm. 71/14, de 25 de setembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 72/14, de 26 de setembre de 2014, d’adjudicació a l’empresa Construccions M-J. Angrill els treballs de manteniment del cementiri de Sallent, d’acord amb les actuacions que consten al pressupost de la mateixa a l’empresa de data 9 de maig de 2014, per import de 7.046,31€ (IVA Inclòs); i d’aprovació la despesa corresponent.

 

Decret núm. 73/14, de 29 de setembre de 2014, d’acceptació de les ajudes incloses en el Programa d’arrendament i subministrament de la Diputació de Lleida.

 

Decret núm. 74/14, de 6 d’octubre de 2014, d’aprovació de diverses factures i del ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 75/14, de 10 d’octubre de 2014, de concessió de llicència d’obres al Sr. Francesco Ranocchi i Di Cesare per a la rehabilitació de la masia Sangrà.

 

Decret núm. 76/14, de 10 d’octubre de 2014, de sol·licitud d’un ajut directe a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per un import de 15.000,00 € per tal de finançar part del cost de portar a terme la fase I del “Projecte executiu de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament vell per a sala d’audiovisuals”.

 

Decret núm. 77/14, de 10 d’octubre de 2014, de sol·licitud un ajut directe de presidència a la Diputació de Lleida per un import de 8.000,00 € per tal de finançar part de les obres descrites en la memòria valorada de les obres realitzades en els camins municipals, pels danys produïts per les fortes pluges i aiguats del mes de setembre de 2014.

 

Decret núm. 78/14, de 10 d’octubre de 2014, d’aprovació de la “Memòria valorada de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal (2014)”.

 

Decret núm. 79/14, de 15 d’octubre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 80/14 de data 28 d’octubre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 81/14 de data 31 d’octubre de 2014, de concessió de llicència al Sr. Joan Codina Vila per a l’execució de les obres incloses al projecte de rehabilitació de la masia Coïns.

 

Decret núm. 82/14 de data 5 de novembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 83/14 de data 7 de novembre de 2014, d’atorgament a la comissió de Festes de Sant Climenç, un ajut econòmic per un import de 300,00 € per fer front a les despeses ocasionades per la celebració de la festa de l’allioli de codony d’enguany.

 

Decret núm. 84/14 de data 7 de novembre de 2014, de concessió de  llicència d’obres a la Sra. Rosaura Folch Puigpiqué per a canvi de teulada d’un cobert situat a la Masia Folch, del TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 85/14 de data 10 de novembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 86/14 de data 25 de novembre de 2014, de concessió d’una aportació econòmica de 300 € a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per tal de fer front a les despeses ocasionades per l’organització de les diferents activitats realitzades durant l’any 2014.

 

Decret núm. 87/14 de data 28 de novembre de 2014, aprovar la despesa de l’import de les factures i procedir al seu pagament.

 

Decret núm. 88/14 de data 28 de novembre de 2014, acceptar la subvenció de 15.000,00 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme l’actuació de la I Fase de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament Vell per a Sala d’audiovisuals del municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 89/14 de data 9 de desembre de 2014, atorgar a la Fundació Marató de TV3 un ajut econòmic per un import de100,00€, destinat a la investigació de les malalties del cor i procedir al pagament del mateix.

 

Decret núm. 90/13 de data 9 de desembre de 2014, canviar la data de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 16 de desembre de 2014.

 

Decret d’alcaldia núm. 91/14 de data 9 de desembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 92/14 de data 17 de desembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 93/14 de data 29 de desembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 94/14 de data 31 de desembre de 2014, d’acceptació d’una subvenció de 10.000 € atorgada per la Diputació de Lleida per a finançar l’actuació de reparació superficial de la pista poliesportiva de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 95/14 de data 31 de novembre de 2014, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 96/14 de data 31 de desembre de 2014, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits  núm. 3/2014.