Decrets d’alcaldia de l’any 2013

 

Decret núm. 01/13, de 4 de gener de 2013, atorgant un ajut econòmic de 300,00 € per tal de finançar les despeses ocasionades per la celebració de les festes de Nadal i Reis del municipi.

 

Decret núm. 02/13, de 10 de gener de 2013, Interposant el corresponent contenciós administratiu contra la resolució de 7 novembre de 2012 de l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Decret núm. 03/13, de 14 de gener de 2013, Concedint una aportació econòmica de 300,00 € a l’Associació de Veïns del municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 04/13, de 14 de gener de 2013, Procedint a la inscripció de la Propietat de la Sala Polivalent de Sant Climenç.

 

Decret núm. 05/13, de 15 de gener de 2013, d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida.

 

Decret núm. 06/13, de 16 de gener de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 07/13, de 17 de gener de 2013, donant de baixa una inscripció al padró municipal d’habitants per manca de renovació dins de termini.

 

Decret núm. 08/13, de 25 de gener de 2013, atorgant targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat número 2013-1.

 

Decret núm. 09/13, de 29 de gener de 2013, atorgant un ajut econòmic de 105,00 euros pe sufragar despeses de les Jornades Literàries de la ZER el Solsonès.

 

Decret núm. 10/13, de 29 de gener de 2013, Atorgant un ajut de 30,00 € a la ZER del Solsonès en concepte d’ajut per despesa telefònica.

 

Decret núm. 11/13, de 29 de gener de 2013, Atorgant a l’equip de botifarra de Sant Climenç un ajut econòmic de 100,00 €

 

Decret núm. 12/13, de 29 de gener de 2013, Atorgant un ajut econòmic de 60,00 € a COFESTAS

 

Decret núm. 13/13, de 30 de gener de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 14/13, d’1 de febrer de 2013, Atorgant llicència de segregació a Josep Sangrà Forn

 

Decret núm. 15/13, de 6 de febrer de 2013, Acceptant la comunicació presentada per Joan Esteve Gilabert per portar a terme un canvi de capacitat porcina reduint la capacitat a cinc porcs d’engreix per autoconsum.

 

Decret núm. 16/13, de 15 de febrer de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 16/13 de data 15 de febrer de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 17/13, de 22 de febrer de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 18/13, de 8 de març de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 19/13, de 13 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa aprofitaments especials a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

 

Decret núm. 20/13, de 13 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa aprofitaments especials a ENDESA ENERGIA XXI, SL.

 

Decret núm. 21/13, de 13 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa aprofitaments especials a ENDESA ENERGIA SAU.

 

Decret núm. 22/13, de 16 de març de 2013, d’aprovació de factures i pagaments

 

Decret núm. 23/13, de 20 de març de 2013, Atorgant ajut econòmic de 200,00 € A L’Ajuntament d’Olius per la Trobada de Caramellaires de Solsona. – Aquest decret restarà sense efectes mitjançant la seva derogació o suspensió pels motius exposats per l’Alcalde en aquest acte i se’n donarà compte al Ple quan s’hagi dictat la corresponent resolució.

 

Decret núm. 24/13, de 21 de març de 2013, d’aprovació de liquidació taxa aprofitaments especials a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

 

Decret núm. 25/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 26/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 27/13, de 28 de març de 2013, de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida  de 1.101,00 euros i encarregar al CEDRICAT l’elaboració de l’inventari de referència d’Emissions.

 

Decret núm. 28/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2012.

 

Decret núm. 29/13, de 28 de març de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 30/13, de 3 d’abril de 2013, d’aprovació de la liquidació de la taxa d’aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques corresponent als anys 2009 i 2010, a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

 

Decret núm. 31/13, de 5 d’abril de 2013, d’autorització de la inscripció de parella de fet a Jorge Miro Tutuach i Maria Pilar Bielsa Martin.

 

Decret núm. 32/13, de 5 d’abril de 2013, d’aprovació de la liquidació de la taxa d’aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques corresponent als anys 2009, 2010 i 2011, a ENDESA ENERGIA XXI SLU.

 

Decret núm. 33/13, de 5 d’abril de 2013, d’aprovació de la liquidació de la taxa d’aprofitaments especials constituïts en sòl, vol i subsòl de les vies públiques corresponent als anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011, a ENDESA ENERGIA SAU.

 

Decret núm. 34/13, de 10 d’abril de 2013, nomenament del secretari accidental José Antonio Romero Tomás per actuar en les operacions de delimitació amb municipis limítrofs.

 

Decret núm. 35/13, de 10 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 30.000,00 € per finançar l’actuació de rehabilitació de la primera planta de “l’Ajuntament vell”.

 

Decret núm. 36/13, de 10 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 553,52 € per finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2013.

 

Decret núm. 37/13, de 10 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 882,09 € corresponent al 90% del cost total de l’actuació d’un curs d’introducció a la vinicultura.

 

Decret núm. 38/13, de 16 d’abril de 2013, d’atorgament d’un ajut a l’Escola de Sant Climenç per la excursió de fi de curs.

 

Decret núm. 39/13, de 17 d’abril de 2013, sol·licitant a l’IEI un ajut de 37.594,34 € per finançar l’actuació de museïtzació de la torre i de l’església del castell de Sallent.

 

Decret núm. 40/13, de 19 d’abril de 2013, d’aprovació de factura i pagament.

 

Decret núm. 41/13, de 26 d’abril de 2013, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 42/13, de 26 d’abril de 2013, donant-se per assabentat de la modificació no substancial de l’activitat a l’explotació Viles.

 

Decret núm. 43/13 de data 26 d’abril de 2013, de canvi de data de la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 2 de maig.

 

Decret núm. 44/13, de 2 de maig de 2013, de nomenament de tinent d’Alcalde a la regidora Mariona Martín Grau.

 

Decret núm. 45/13, de 8 de maig de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 46/13, de 13 de maig de 2013, d’habilitació de la secretària interventora Esther Garrido Hernández, per la seva reincorporació del permís per maternitat.

 

Decret núm. 47/13, de 15 de maig de 2013, de sol·licitud d’un ajut directe a al presidència de la Diputació de Lleida per a finançar part del cost de portar a terme l’actuació de manteniment  conservació de la xarxa viària municipal del municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 48/13, de 16 de maig de 2013, de concessió d’un ajut de 300 € al Sr. Abel Real Colell per fer front a les despeses derivades de la Festa de la Serra de Sant Climenç 2013.

 

Decret núm. 49/13, de 20 de maig de 2013, de sol·licitud d’un ajut de 200 € al Consell Comarcal del Solsonès per a les despeses de la celebració de la Festa Major de Sant Climenç 2013.

 

Decret núm. 50/13, de 23 de maig de 2013, d’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya  i el Consell Comarcal del Solsonès per a la realització de l’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública.

 

Decret núm. 51/13, de 23 de maig de 2013, d’acceptació de la subvenció de 855 € del Departament de Justícia per tal de sufragar les despeses de funcionament del Jutjat de Pau de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 52/13, de 28 de maig de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 53/13, d’11 de juny de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 54/13, de 13 de juny de 2013, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300 € per tal de finançar les despeses derivades de la celebració de la Festa Major de Sant Climenç 2013.

 

Decret núm. 55/13, de 14 de juny de 2013, de sol·licitud d’una bestreta de 550,50 € corresponent al 50% de l’import d’ajut concedit per la Diputació de Lleida per a la redacció de l’IRE i el PAES.

 

Decret núm. 56/13, de 18 de juny de 2013, d’aprovació de la certificació primera i última de l’obra “Treballs de manteniment de la xarxa de camins del municipi de Pinell de Solsonès amb àrids reciclats de la construcció”, per un import de 10.841,60 €.

 

Decret núm. 57/13 de data 20 de juny de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagament.

 

Decret núm. 58/13, de 2 de juliol de 2013, de concessió de llicència d’obres al Sr. Marc Angrill Gangolells per a la rehabilitació interior d’habitatge existent al carrer Mossèn Jaume Caelles, núm. 9, a Sant Climenç.

 

Decret núm. 59/13, de 5 de juliol de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 60/13, de 5 de juliol de 2013, d’acceptació de la subvenció de 553 € atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full informatiu de Pinell 2013”.

 

Decret núm. 61/13, de 26 de juliol de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 62/13, de 23 d’agost de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 63/13, de 23 d’agost de 2013, de sol·licitud d’una subvenció al Departament de Benestar Social i Família, d’acord amb la resolució, per al finançament de les activitats incloses al document tècnic que consten  al corresponent expedient.

 

Decret núm. 64/13 de data 30 d’agost de 2013, de concessió de llicència d’obres al Sr. Pere Casals Casals per a portar a terme les obres d’adaptació a les normes comunitàries de l’explotació porcina amb marca oficial 545AL.

 

Decret núm. 65/13, de 30 d’agost de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 66/13, de 2 de setembre de 2013, d’acceptació del pagament del deute que la Generalitat de Catalunya ha tramès a l’Administració de l’Estat per a cobrar els imports pendents comptabilitzats amb anterioritat a 31 de desembre de 2012.

 

Decret núm. 67/13, de 12 de setembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 68/13, de 27 de setembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 69/13, de 27 de setembre de 2013, de comunicació de la modificació de l’explotació ramadera Mo545AX, passant de porcs d’engreix a recria de reproductores.

 

Decret núm. 70/13, de 1 d’octubre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 71/13, de 9 d’octubre de 2013, d’autorització al Consell Comarcal del Solsonès per tal que puguin disposar i fer ús dels terrenys necessaris del municipi de Pinell de Solsonès per dur a terme l’actuació inclosa en el “Projecte de divulgació dels valors ambientals del territori.

 

Decret núm. 72/13, de 9 d’octubre de 2013, de presentació al Consorci AOC de la sol·licitud dels seveis de seu electrònica, taulell electrònic i servei e.Fact.

 

Decret núm. 73/13, de 16 d’octubre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 74/13, de 25 d’octubre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 75/13, de 30 d’octubre de 2013, d’acceptació de la subvenció de 1.500 € atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a l’adquisició d’un ordinador portàtil, projector, pantalla, 4 taules i 30 cadires.

 

Decret núm. 76/13, de 30 d’octubre de 2013, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada per la Sra. Maria Coletas Pallarès per portar a terme un canvi en la capacitat d’oví i cabrum de la seva explotació, d’acord amb la sol·licitud de data 22 d’octubre de 2013.

 

Decret núm. 77/13, de 7 de novembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 78/13, de 15 de novembre de 2013, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada per la Sra. Maria Coletas Pallarès, d’acord amb la sol·licitud de data 17 de juliol de 2013.

 

Decret núm. 79/13, de 18 de novembre de 2013, d’atorgament d’un ajut de 300 € a la Comissió de Festes de Sant Climenç, per fer front a les despeses ocasionades per la celebració de la festa de l’allioli de codony.

 

Decret núm. 80/13, de 20 de novembre de 2013, de concessió de llicència d’obres a l’ADF Sòl Verd per a la construcció d’un dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca Sant Icle, i de concessió d’exempció de pagament de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb la ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.

 

Decret núm. 81/13, de 20 de novembre de 2013, de concessió de llicència d’obres a l’ADF Sòl Verd per a la construcció d’un dipòsit d’aigua per prevenció d’incendis a la finca Estany de Madrona i de concessió d’exempció de pagament de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, d’acord amb la ordenança fiscal reguladora d’aquest impost.

 

Decret núm. 82/13, de 22 de novembre de 2013, de canvi dels membres de la Comissió municipal de delimitació.

 

Decret núm. 83/13, de 25 de novembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm.  84/13, de 28 de novembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 85/13, de 28 de novembre de 2013, d’atorgament d’un ajut de 300 € a l’Associació de Veïns del municipi de Pinell de Solsonès per tal de fer front a les despeses ocasionades per l’organització de diferents activitats realitzades durant l’any 2013.

 

Decret núm. 86/13, de 28 de novembre de 2013, de sol·licitud d’un ajut de 20.000 € a la Diputació de Lleida per a finançar part de l’execució del “Projecte de a nova captació a la Ribera Salada i línia d’impulsió a l’ETAP Torregassa”.

 

Decret núm. 87/13, de 4 de desembre de 2013, canvi de titularitat de l’explotació ramadera MO 5450AQ de 25 cabres i 50 ovelles en règim extensiu a al finca El Casó, que en endavant serà a nom de Rossend Algué Prat.

 

Decret núm. 88/13, de 5 de desembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 89/13, de 5 de desembre de 2013, d’acceptació de la subvenció de 9.000 € atorgada per la Diputació de Lleida per tal de portar a terme l’actuació de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal.

 

Decret núm. 90/13, de 10 de desembre de 2013, d’acceptació de la subvenció de 3.371,24 € atorgada per la Diputació de Lleida en concepte d’arrendaments subministraments de l’exercici 2013 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

 

Decret núm. 91/13, de 13 de desembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret núm. 92/13, de 13 de desembre de 2013, de canvi de data de la propera sessió ordinària del ple de l’ajuntament pel dia 17 de desembre de 2013.

 

Decret núm. 93/13, de 13 de desembre de 2013, d’atorgament d’un ajut econòmic de 100 € a la Marató de TV3 de l’any 2013.

 

Decret núm. 94/13, de 20 de desembre de 2013, d’aprovació de diverses factures i l’ordenació del seu pagament.