Decrets d’alcaldia de l’any 2012

 

Decret núm. 1/12, de 20 de gener de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jaume Llorens Patau, per portar a terme la pavimentació de l’espai de mànega de maneig per vaques i el camí d’accés a la granja de la finca Llorenç al terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 2/12, de 25 de gener de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Bajona Irla, per portar a terme la construcció d’un magatzem agrícola de 343,64 m2 de superfície construïda al Pol. 1 Parc. 105, prop de la carretera de Sant Climenç del terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 3/12, de 25 de gener de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 4/12, de 26 de gener de 2012, d’ordenar la inscripció de baixa en el registre d’unions estables de parella desde el 21 de desembre de 2011 de la parella Susanna Sabater i Mario Gandia.

 

Decret núm. 5/12, de 13 de febrer de 2012, d’atorgament d’un ajut econòmic de 60,00 € a COFESTAS com a col·laboració de la Festa de Sant Antoni Abad 2012.

 

Decret núm. 6/12, de 13 de febrer de 2012, d’atorgament d’un ajut econòmic a la Comissió organitzadora de la festa de Reis de Pinell de Solsonès de 60,00 € per tal de finançar les despeses de la festa de Reis 2012.

 

Decret núm. 7/12, de 13 de febrer de 2012, d’atorgament d’un ajut a la ZER El Solsonès per import de 90 € per les despeses de Jornades Literàries de la ZER El Solsonès 2012.

 

Decret núm. 8/12, de 15 de febrer de 2012, de sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i Relacions Institucionals per abonar retribucions a càrrecs electes locals pel 50% de dedicació de la jornada de l’Alcalde.

 

Decret núm. 9/12, de 24 de febrer de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 10/12, de 24 de febrer de 2012, d’aprovació del pagament a l’Ajuntament de Clariana de Cardener de 600,00 € en concepte de col·laboració del projecte “Territori de Masies” promogut per l’Associació l’ARADA.

 

Decret núm. 11/12, de 27 de febrer de 2012, d’autorització al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca per connectar les aigües sanitàries d’ús domèstic de Cal Montroig a les del sistema d’aigües residuals municipal.

 

Decret núm. 12/12 de data 28 de febrer de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 13/12, de 21 de març de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 14/12, de 28 de març de 2012, d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2011 .

 

Decret núm. 15/12, de 2 d’abril de 2012, d’atorgament d’un ajut econòmic de 480,00 € a l’Equip futbol sala del municipi.

 

Decret núm. 16/12, de 3 d’abril de 2012, d’autorització al Consell Comarcal per disposar dels terrenys necessaris per dur a terme l’actuació Regeneració espais rurals i millora dels serveis turístics a la Comarca del Solsonès.

 

Decret núm. 17/12, de 10 d’abril de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 18/12, de 13 d’abril de 2012, d’acceptació de comunicació ambiental presentada pel Sr. Joan Esteve, consistent en l’ampliació de la seva explotació ramadera.

 

Decret núm. 19/12, de 18 d’abril de 2012, d’aprovació de la certificació tècnica setena i última de l’obra de Soterrament de les xarxes de serveis al carrer Major de St. Climenç.

 

Decret núm. 20/12 de data 18 d’abril de 2012, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 21/12, de 8 de maig de 2012, d’aprovació de transmissió al Consell Comarcal del Solsonès la part supramunicipal de la participació de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès en els ingressos de la Generalitat mitjançant el Fons de Cooperació Local de Catalunya, en concepte de recollida rural i/o selectiva i altres serveis supramunicipals, per import  de 2.923,02 €.

 

Decret núm. 22/12, de 23 de maig de 2012, d’aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de les obres de condicionament de camins per a la prevenció d’incendis forestals al municipi de Pinell de Solsonès, redactat pel tècnic Antoni Albalate i Bosquet, amb un pressupost d’execució per contracta de 14.763,78 €.

 

Decret núm. 23/12, de 25 de maig de 2012, d’atorgament d’un ajut econòmic de 200,00 € a l’Escola de Sant Climenç per a l’excursió de final de curs.

 

Decret núm. 24/12, de 30 de maig de 2012, de remetre l’expedient administratiu sancionador per la construcció d’un femer-fossa a l’explotació agrícola ramadera de Cal Espinal d’Aguilar SL, al jutjat contenciós administratiu de Lleida.

 

Decret núm. 25/12, de 30 de maig de 2012, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 26/12, de 7 de juny de 2012, d’atorgament una aportació econòmica a l’Associació de Municipis per la Independència per import de 75,75 €.

 

Decret núm. 27/12, de 13 de juny de 2012, de concessió de llicència d’obres a la SAT Cal Ramon de Llorens pera portar a terme les obres de millora de les naus avícoles existents.

 

Decret núm. 28/12, de 13 de juny de 2012, de concessió de llicència d’obres al Sr. Jaume Llorens Patau per a la construcció d’una piscina a la Casa Pastisser de Sant Climenç.

 

Decret núm. 29/12, de 13 de juny de 2012, de sol·licitud a l’IEI d’un ajut de 539,79 € pel finançament de l’edició del Full informatiu del municipi 2012.

 

Decret núm. 30/12, de 13 de juny de 2012, de sol·licitud a l’IEI d’un ajut de 860,22 € pel finançament del curs d’introducció a la viticultura.

 

Decret núm. 31/12, de 18 de juny de 2012, de sol·licitud a l’IEI d’un ajut de 1.611,90 € pel finançament de l’adquisició d’un ordinador portàtil, d’un projector i una pantalla i de 4 taules i 30 cadires.

 

Decret núm. 32/12, de 18 de juny de 2012, d’aprovació de diverses factures i  aprovació de pagaments.

 

Decret núm. 33/12 de data 21 de juny de 2012, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 34/12, de 22 de juny de 2012, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 76.843,54 € corresponent al 90% del cost total de l’actuació de museïtzació de la torre del castell de Sallent.

 

Decret núm. 35/12, de 22 de juny de 2012, de sol·licitud d’un ajut a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 63.752,27 € corresponent al 90% del cost de l’actuació de rehabilitació de la primera planta de l’ajuntament vell per adequar-la com a sala d’audiovisuals.

 

Decret núm. 36/12, de 3 de juliol de 2012, de sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per a la realització de l’activitat de manualitats i arts plàstiques i una xerrada –taller de salut i qualitat de vida durant l’exercici 2012.

 

Decret núm. 37/12, de 3 de juliol de 2012, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Pere Selva Rosells, consistent en canviar la capacitat d’oví per cabrum sense modificar la capacitat total de l’explotació, quedant la capacitat de la següent manera: 340 ovelles, 5 mascles ovins, 24 oví de cria, 100 oví de recria, 9 xais d’engreix, 10 cabres, 1 mascle cabrum, 5 oví de cria i 2 oví de recria.

 

Decret núm. 38/12, de 6 de juliol de 2012, d’habilitació com a secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant els períodes compresos entre els dies 12 al 20 de juliol de 2012 (ambdós inclosos), i del 10 de setembre al 2 d’octubre de 2012 (ambdós inclosos), a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont (NIF 78150643R), secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret núm. 39/12, de 6 de juliol de 2012, de concessió de llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SLU per a la reforma de la línia aèria 25 kV existent a PT WD696, als terrenys situats en el polígon 4, parcel·les 108 i 109, del terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 40/12, de 13 de juliol de 2012, d’aprovació del Pla Local de Joventu2012-2015 de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, elaborat pel Consell Comarcal del Solsonès, condicionat a la seva ratificació per Ple.

 

Decret núm. 41/12, de 25 de juliol de 2012, de sol·licitud al Consell Comarcal del Solsonès, d’un ajut de 200 euros per al finançament de part de la despesa ocasionada per la celebració de la Festa Major de Sant Climenç 2012.

 

Decret núm. 42/12, de 27 de juliol de 2012,  d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 43/12, de 27 de juliol de 2012, d’iniciació del procediment de nomenament dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut del Jutjat de Pau de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 44/12, d’1 d’agost de 2012, d’habilitació com a secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant els períodes compresos entre els dies 12 al 20 de juliol de 2012 (ambdós inclosos), i del 10 al 28 de setembre de 2012 (ambdós inclosos), a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret núm. 45/12, de 26 d’agost de 2012, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 46/12, de 26 de setembre de 2012, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 47/12, de 3 d’octubre de 2012, d’aprovació de diverses factures i els corresponents pagaments.

 

Decret núm. 48/12, de 5 d’octubre de 2012, de concessió de llicència d’obres a la Sra. Maria Pilar Bielsa Martín per a l’execució de les obres incloses en el “Projecte de condicionament de la RCP de la Masia la Rovira (reforma planta baixa – instal·lacions – façanes – construcció piscina).

 

Decret núm. 49/12, de 8 d’octubre de 2012, d’aprovació de diverses factures i ordenació de pagaments.

 

Decret núm. 50/12, de 16 d’octubre de 2012, de desestimació de la petició de llicència d’obres efectuada pel Sr. Pere Ribera Rafart per a la substitució de la teulada d’un cobert destinat a garatge.

 

Decret núm. 51/12 de data 30 d’octubre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 52/12, de 9 de novembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 53/12, de 12 de novembre de 2012, atorgant a la comissió organitzadors de la Festa de l’Allioli de Sant Climenç un ajut econòmic de 300 € per la celebració de la festa de l’Allioli.

 

Decret núm. 54/12, de 15 de novembre de 2012, d’aprovació el conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consorci Administració Oberta de Catalunya per utilització dels serveis de seu i tauler electrònics.

 

Decret núm. 55/12, de 22 de novembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 56/12, de 26 de novembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 57/12, de 30 de novembre de 2012, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Romà Cabó Malé consistent en una modificació no substancial de l’activitat amb una capacitat de 22 places de cabres reproductores, 1 plaça de semental caprí, 8 places de cabres de reposició, 30 places de cabrits, 50 places de xais d’engreix i 200 places de conilles reproductores en cicle tancat.

 

Decret núm. 58/12, de 30 de novembre de 2012, deixant sense efecte la llicència concedida a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU.

 

Decret núm. 59/12, de 30 de novembre de 2012, manifestant conformitat a que el Consorci Localret prorrogui per un any el contracte derivat de serveis de telecomunicacions.

 

Decret núm. 60/12, de 5 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments..

 

Decret núm. 61/12, de 13 de desembre de 2012, Aprovar la liquidació d’ICIO del projecte de construcció de naus porcines d’engreix a la finca cal Setó per import de 1.434,79 €.

 

Decret núm. 62/12, de 13 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 63/12, de 17 de desembre de 2012, Atorgant a la Fundació Marató de TV3 un ajut econòmic per un import de 100,00 € .

 

Decret núm. 64/12, de 17 de desembre de 2012, de canvi de data de la propera sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 19 de febrer de 2013.

 

Decret núm. 65/12, de 18 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 66/12, de 18 de desembre de 2012, Habilitant com a Secretari Interventor accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període d’incapacitat laboral i posterior permís per maternitat de la secretària interventora al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret núm. 67/12, de 21 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 68/12, de 31 de desembre de 2012, d’aprovació de factures i pagaments.