Decrets d’alcaldia de l’any 2011

 

Decret núm. 22/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 23/2011, d’acceptació de comunicació ambiental autoconsum de la Sra. Maria Coletas Pallarès.

 

Decret núm. 24/2011, d’aprovació i pagament de factura.

 

Decret núm. 25/2011, d’acceptació de comunicació ambiental per a dur a terme l’activitat d’elaborador de menjars preparats per venda directa de l’empresa Cal Mestre SCP.

 

Decret núm. 26/2011, de sol·licitud al Departament de Governació i Relacions Institucionals pel manteniment de la subvenció atorgada de 92.000,00 € per a executar la primera fase del Projecte de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona, amb un pressupost de 110.183,76 €.

 

Decret núm. 27/2011, de sol·licitud d’un ajut a la Diputació de Lleida per un import de 18.183,76 € per tal de finançar part del cost de l’execució de la primera fase del “Projecte de millora de camins rurals del nucli de població de Madrona.

 

Decret núm. 28/2011, d’acceptació d’una subvenció de 15.000,00 € atorgada per la Diputació de Lleida per tal de finançar les actuacions de millora de la capa superficial de rodadura del camí de Madrona.

 

Decret núm. 29/2011, d’acceptació d’una subvenció de 125,00 € atorgada pel Consell Comarcal del Solsonès, per tal de finançar part de les despeses de la Festa de la Revetlla de Sant Joan del municipi de Pinell de Solsonès de l’any 2009.

 

Decret núm. 30/2011, d’acceptació d’una subvenció de 127,73 € atorgada pel Consell Comarcal del Solsonès per tal de finançar part de les despeses de la pulicació del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2010. I renuncia a la subvenció dels 72,27 € restants, degut a que es produeix un excés de finançament per a la mateixa actuació.

 

Decret núm. 31/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 32/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 200,00 € a l’Escola de Sant Climenç de Pinell, per tal de dur a terme l’excursió de fi de curs.

 

Decret núm. 33//2011, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 34/2011, d’acceptació de la subvenció de 2.500,00 € atorgada per la Diputació de Lleida, per tal de finançar l’adquisició de dues cistelles i material esportiu per equipar la pista poliesportiva.

 

Decret núm. 35/2011, de concessió de llicència d’obres per portar a terme els treballs de repàs de les teulades dels coberts existents i canviar les teules àrabs trencades per d’altres les noves a la casa Puit del TM de Pinell.

 

Decret núm. 36/2011, de concessió de llicència d’obres per portar a terme les obres d’ampliació d’obertura en façana i instal·lació de porta seccional a la Plaça del Castell, 2 de Sant Climenç del TM de Pinell.

 

Decret núm. 37/2011, de concessió de llicència ambiental a la Sra. Gemma Fontana Forcadell per tal de destinar l’habitatge anomenat “Cal Ferrer de Madrona”, com a habitatge d’ús turístic.

 

Decret núm. 38/2011, de designació del regidor Ezequiel Real Coelll com a tinent d’alcalde.

 

Decret núm. 39/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 40/2011, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Josep Rosells Capdevila.

 

Decret núm. 41/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per finançar les despeses ocasionades per la Festa Major de Madrona. I autoritzar la cessió de material divers per a la organització d’aquesta festa.

 

Decret núm. 42/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per finançar les despeses derivades de celebració de la Festa Major de Sant Climenç.

 

Decret núm. 43/2011, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300,00 € per tal de finançar les despeses derivades de la celebració de la Festa de la Serra de Sant Climenç.

 

Decret núm. 44/2011, de concessió d’un canvi substancial de l’activitat ramadera per una capacitat de bestiar de 2000 porcs d’engreix, condicionada al compliment de les mesures que es contemplen a l’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 

Decret núm. 45/2011, de contractació a l’empresa NIGRA SCP per a realitzar les activitats de casal d’estiu al municipi de Pinell.

 

Decret núm. 46/2011, de sol·licitud d’una subvenció de 1.100,00 € a l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

Decret núm. 47/2011, d’acceptació de la subvenció de 204,00 € atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs per tal de finançar les despeses de publicació del full informatiu de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 48/2011, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 49/2011, d’habilitació com a secretària-interventora accidental de l’Ajuntament durant el període de vacances del 8 al 30 de setembre de 2011 a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont.

 

Decret núm. 50/2011, de concessió de llicència d’obres a l’empresa Lumen Obras y Proyectos S.L. per portar a terme els treballs redactats en el “Projecte de línia aèria i subterrània de mitja tensió de 25kv i la instal·lació d’un centre de transormació, a la zona de El Soler i Gepils, i en el “Projecte de línia subterrània de baixa tensió de 400V a la zona de el Soler i Gepils”.

 

Decret núm. 51/2011, de concessió de llicència d’obres a Endesa Distribución Electrica per portar a terme l’adaptació de la Línia Aèria 25 Kv per a futur entroncament amb línia Subterrènia 25 KV a C.T., per tal de millorar l’electrificació de Sant Climenç en Baixa Tensió, amb el benentès que les obres per les quals es concedeix llicència són les incloses en la instància i plànols presentats i que s’han redactat per Serveis Auxiliars de Telecomunicació de Catalunya S.L.U. (SATEL).

 

Decret núm. 52/11, de concessió de llicència d’obres al Sr. Estanislau Sangrà Font, per portar a terme la reforma de forjat i teulada en pallera existent a la Masia Sangrà del terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret núm. 53/11, d’aprovació de la certificació addicional de l’obra de Ordenació, adequació a l’ús públic i creació d’un punt d’informació ambiental a l’entorn de la Font de Sant Climenç, per un import de 6.200,00 € i trametre l’esmentada certificació a la Diputació de Lleida.

 

Decret núm. 54/11, d’aprovació de la liquidació presentada per la interventora i determinar el romanent de tresoreria de 274.293,06 €.

 

Decret núm. 55/11, de proposar l’Ajuntament de Solsona, l’Ajuntament de la Pobla de Segur i l’Ajuntament d’Alcarràs per a representar la província de Lleida davant el Consell Territorial de la Propietat immobiliaria.

 

Decret núm. 56/11, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 57/11, d’aprovació i pagament de diverses factures.

 

Decret núm. 58/11 de data 1 de setembre de 2011, d’habilitació com a alcalde en funcions al Sr. Ezequiel Real Colell durant el període comprés entre el 3 i el 10 de setembre de 2011.

 

Decret núm. 59/11 de data 12 de setembre de 2011, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Marc Angrill Gangolells per la tinença per autoconsum de quatre ovelles, un marrà, quatre cabres, un boc, quatre conilles, un conill, cinc gallines, cinc porcs d’engreix i les seves futures respectives cries, a la Finca Regueret.

 

Decret núm. 60/11 de data 12 de setembre de 2011, de sol·licitud al Consell Comarcal d’un ajut per finançar el full informatiu de Pinell de Solsonès 2011.

 

Decret núm. 61/11 de data 12 de setembre de 2011, de sol·licitud al Consell Comarcal d’un ajut per finançar la Festa de la Revetlla de Sant Joan 2011.

 

Decret núm, 62/11 de data 15 de setembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 63/11 de data 17 d’octubre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 64/11 de data 24 d’octubre de 2011, de sol·licitud al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’una subvenció per la gestió forestal sostenible 2011.

 

Decret núm. 65/11 de data 25 d’octubre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 66/11 de data 28 d’octubre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 67/11, de 7 de novembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 68/11, de 8 de novembre de 2011, d’adquisició d’un congelador per al servei de menjador escolar.

 

Decret núm. 69/11, de 8 de novembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 70/11, de 14 de novembre de 2011, d’atorgament  a la comissió organitzadora de la Festa de l’Allioli de Sant Climenç d’un ajut de 300 €.

 

Decret núm. 71/11, de  16 de novembre de 2011, de modificació de la llicència d’obres concedida al Sr. Josep M. Ribera Creus per a la instal·lació d’explotació porcina d’engreix a la finca Setó de Pinell.

 

Decret núm. 72/11, de 18 de novembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 73/11, de 23 de novembre de 2011, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Florenci Rosells Capdevila, per la tinença de quatre ovelles, una de reposició, un marrà, i les seves futures cries, en règim extensiu i cinc porcs d’engreix.

 

Decret núm. 74/11, d’1 de desembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 75/11, de 20 de desembre de 2011, d’atorgament a la Fundació Marató de TV3 un ajut econòmic de 100 € destinat a la regeneració i transplantament d’òrgans i teixits.

 

Decret núm. 76/11 de data 27 de desembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 77/11, de 28 de desembre de 2011, d’aprovació de factures i pagaments.

 

Decret núm. 78/11, de 28 de desembre de 2011, d’acceptació de la comunicació relativa a que en endavant, el Restaurant Cal Mestre, situat al C/ Mn. Caelles, núm. 10 de Sant Climenç, fins ara a nom de Cal Mestre S.C.P., és en endavant a nom de la Sra. Mercè Gasull Seron, amb DNI 47631251E.